Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, που αποτελούνταν από διακεκριμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια του Καναδά, των ΗΠΑ, της Νορβηγίας, αλλά και δύο (2) ακόμη μέλη ελληνικών φορέων, πιστοποιήθηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού με «ΑΡΙΣΤΑ» - "Fully compliant" (Fully compliant: 10 και Substantially compliant: 2).

Έτσι, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, που πιστοποιεί την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, έρευνα και τις άριστες υποδομές του Τμήματος.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών – Διάρκεια: 5 έτη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ          ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΚΜ111 Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών 2 1 6
ΚΜ121 Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων 2 1 5
ΚΜ131 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 1 5
ΚΜ141 Ελεύθερο Σχέδιο 1 2 5
ΚΜ151 Βιολογία Άγριας Πανίδας 2 1 6
ΚΜ161 Ξένη Γλώσσα Ι 3 3
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)

Κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΔΠΥ711 Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων 2 1 6
ΔΠΥ721 Αγροδασοπονία 2 1 6
ΔΠΥ731 Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία 2 1 6
ΔΠΥ741 Κλιματική Αλλαγή & Δάση 3 6
Μάθημα επιλογής 1 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Ζ’ εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω 5 ή από μάθημα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΔΠΕ751 Δασική Οδοποιία 2 1 6
ΔΠΕ761 Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων 2 1 6
ΔΠΕ771 Αστικό – Περιαστικό Πράσινο 3 6
ΔΠΕ781 Δασικά Φυτώρια – Αναδασώσεις 3 6
ΔΠΕ791 Δημογραφία & Φυσικοί Πόροι 3 6
ΔΜΚΕ71 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 3 6
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΔΠΥ811 Δασική Φυτοκοινωνιολογία 2 1 5
ΔΠΥ821 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον 2 1 5
ΔΠΥ831 Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία 3 5
ΔΠΥ841 Δασική Οικονομική 2 1 5
Μάθημα επιλογής 2 4
4
ΠΡ018
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Η’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΔΠΕ851 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 4
ΔΠΕ861 Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών 3 4
ΔΠΕ871 Αρχιτεκτονική Τοπίου 2 1 4
ΔΠΕ881 Περιβαλλοντική Ηθική 3 4
ΔΠΕ891 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 1 4
ΔΜΚΕ81 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 3 4
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΔΠΥ911 Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων 2 1 6
ΔΠΥ921 Δασική Πολιτική 3 6
ΔΠΥ931 Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα 2 1 6
Μάθημα επιλογής 4 4
Μάθημα επιλογής 5 4
ΠΕ01 Πτυχιακή εργασία 4
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Θ’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΔΠΕ941 Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων 3 4
ΔΠΕ951 Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση 3 4
ΔΠΕ961 Διαχειριστικά Σχέδια & Περιβαλλοντικές Μελέτες 2 1 4
ΔΠΕ971 Θηραματική Διαχείριση 2 1 4
ΔΠΕ981 Ερευνητική μεθοδολογία 2 1 4
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΠΕ01 Πτυχιακή εργασία 26 6
ΠΡ0110 Πρακτική άσκηση σε φορείς (2 μήνες) 4
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)

Κατεύθυνση: Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Προϊόντων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΞΣΥ711 Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου 2 1 6
ΞΣΥ721 Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών 2 1 6
ΞΣΥ731 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου 2 1 6
ΞΣΥ741 Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC 2 1 6
Μάθημα επιλογής 1 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Ζ’ εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω 5 ή από μάθημα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΞΣΕ751 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων 2 1 6
ΞΣΕ761 Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών 2 1 6
ΞΣΕ771 Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου 3 6
ΞΣΕ781 Αναγνώριση Ξύλου 2 1 6
ΞΣΕ791 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου 2 1 6
ΔΜΚΕ71 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 3 6
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΞΣΥ811 Δομικές Κατασκευές Ξύλου 2 1 5
ΞΣΥ821 Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής 2 1 5
ΞΣΥ831 Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών 2 1 5
ΞΣΥ841 Χημική Τεχνολογία Ξύλου 2 1 5
Μάθημα επιλογής 2 4
Μάθημα επιλογής 3 4
ΠΡ018 Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας) 2
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Η’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΞΣΕ851 Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά 3 4
ΞΣΕ861 Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου 3 4
ΞΣΕ871 Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών 3 4
ΞΣΕ881 Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα 3 4
ΞΣΕ891 Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών 2 1 4
ΔΜΚΕ81 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 3 4
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΞΣΥ911 Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών 3 6
ΞΣΥ921 Φωτορεαλισμός & Κίνηση 2 1 6
ΞΣΥ931 Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου 2 1 6
Μάθημα επιλογής 4 4
Μάθημα επιλογής 5 4
ΠΕ01 Πτυχιακή εργασία 4
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής Θ’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης)
ΞΣΕ941 Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών 2 1 4
ΞΣΕ951 Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου 2 1 4
ΞΣΕ961 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2 1 4
ΞΣΕ971 Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας 2 1 4
ΞΣΕ981 Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής 1 2 4
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ECTS
Θ Α ΕΡΓ
ΠΕ01 Πτυχιακή εργασία 26 6
ΠΡ0110 Πρακτική άσκηση σε φορείς (2 μήνες) 4
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες)