Μάθετε περισσότερα για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.

Φυσιογνωμία

Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο...

Πολιτικές Ποιότητας

Δείτε τις Πολιτικές Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Pages (28)

Απολογισμός Πεπραγμένων 2020-2023

Τα βασικά επιτεύγματα του Τμήματος μέχρι σήμερα είναι...

Όραμα & Βασικές Αρχές

Να αποτελέσει το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση...

Διοίκηση Τμήματος

Η Διοίκηση και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.

Επιτροπές

Οι Επιτροπές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και τα μέλη που τις απαρτίζουν.

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις και ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.