Όραμα Τμήματος

Να αποτελέσει το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Πλήρης αποδοχή και εφαρμογή από όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος ΔΕΞΥΣ του Κώδικα Δεοντολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας .

Βασικές Αρχές
 • Ακεραιότητα
 • Σεβασμός
 • Συνεργασία
 • Ακαδημαϊκή ελευθερία
 • Εξωστρέφεια
 • Δικαιοσύνη
 • Καινοτομία
 • Αριστεία
 • Προσφορά και σύνδεση με την κοινωνία
 • Αξιοκρατία
 • Αμεροληψία
 • Διαφάνεια
 • Δημοκρατία
 • Διαφύλαξη του κύρους της ακαδημαϊκής ιδιότητας