Εδώ θα βρείτε υποστήριξη για τυχόν υπάρχοντα προβλήματα, παρενοχλήσεις, ειδικές ανάγκες και παράπονα.

Υπηρεσία Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/ριών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίνει τη δυνατότητα...

Συνήγορος Φοιτητή

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αρ. 23234/21/ΓΠ/2-12- 2021 Απόφαση της Συγκλήτου συστήθηκε ο «Συνήγορος...

Παρενόχληση - Εκφοβισμός

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού...

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων & Ενστάσεων

Τα τυχόν παράπονα των φοιτητών/τριών ή/και οι αστοχίες της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και των διοικητικών υπηρεσιών...

Πρόσβαση & Αναπηρία

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι η δομή υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του...

Καταστατικό Ίδρυσης Συλλόγου Φοιτητών

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου καθορίζεται από τον αριθμό των φοιτητών...