Μοναδικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MScin Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) έχει τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία και Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.

Το ΠΜΣ που επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2903/19.7.2018 τ’Β , λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τον αρχικό του τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται στα αντικείμενα: Ξύλινων κατασκευών, καινοτόμων υλικών, σύγχρονων μεθόδων design, συστημάτων CAD-CAM, ευφυών συστημάτων, μάρκετινγκ, κοστολόγησης, οργάνωσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα του ξύλου και του επίπλου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και την αναγνώριση από τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»), αποτελούν αναβαθμισμένη συνέχεια των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και συγκεκριμένα αυτών που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/17.5.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι: της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και ιδιαίτερα της κατεύθυνσης της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Με βάση τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, της επιστήμης γενικότερα, αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (Υ.Α. 170195/758, ΦΕΚ 5351/Β/28-11-2018) τα γνωστικά αντικείμενα που έρχεται να καλύψει το εν λόγω ΠΜΣ είναι αυτά που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και αναφέρονται στην α) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, και β) Βιοοικονομία.

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπονικές επιστήμες – Περιβαλλοντικές επιστήμες – Γεωεπιστήμες – Επιστήμες Μηχανικού – Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Οι κυριότεροι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

  • H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
  • Η εξειδίκευση επιστημόνων σε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος έναντι φυσικών κινδύνων και μεθοδολογίες αειφορικής διαχείρισής του.
  • Η παροχή γνώσης και κατάλληλων εφοδίων στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. ώστε είτε να στελεχώσουν αποτελεσματικά τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.