Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Α’260), του Ν. 4009/2011 (Α’195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (Α’193), της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (Α’268), των παρ. 1 & 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186 Β3/22-11-2006 (Β’1758/5-12-2006) και Φ1/192329/Β3/16-12-2013(Β’3185/16-12-2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το ποσοστό (επί του αριθμού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα σε 12% επί των νεοεισερχομένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Οι επιτυχόντες/ούσες κατατάσσονται στο 1ο έτος σπουδών και ανάλογα με τη συνάφεια του Τμήματος προέλευσής τους και την αναγνώριση μαθημάτων είναι δυνατόν να καταταχθούν μέχρι και το 5ο εξάμηνο σπουδών του ΔΕΞΥΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν:

1. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.

2. Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

Ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που μπορούν να καταταχθούν στο Τμήμα ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ν. 2009/1992:

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
 • ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ν. 4186/2013:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. ΚΜ111 – Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών
2. ΚΜ121 – Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
3. ΚΜ251 – Εισαγωγή στην Βιοοικονομία
1. Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών
Βιβλία: Campbell N.A., Reece J.B., Minorsky P.V. (2021) ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Μορφή και λειτουργία στα φυτά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εξεταστέα ύλη:
 • Κεφάλαιο 1 [σελ. 5-24]
 • Κεφάλαιο 2 [σελ. 37-56, εκτός από “Μέτρηση του υδατικού δυναμικού”]
 • Κεφάλαιο 3 [σελ. 65-66 (Επισκόπηση), σελ. 71-72 (Τμήμα 3.2 : “Για να ολοκληρώσουν τα φυτά τον βιολογικό τους κύκλο…” & “Μακροστοιχεία και μικροστοιχεία”, σελ. 75-82 (Τμήμα 3.3)]
 • Κεφάλαιο 4 [σελ. 87-102, εκτός από “Βλαστητική αναπαραγωγή και γεωργία”]
 • Κεφάλαιο 5 [σελ. 113 (Επισκόπηση), σελ. 139-147 (Τμήματα 5.4 και 5.5)]
2. Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Βιβλίο: Ντάφης Σ. (1986) Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη
Εξεταστέα ύλη: Σελ. 1-197 (μέχρι την Επίδραση βιοτικών παραγόντων)
3. Εισαγωγή στην Βιοοικονομία
Βιβλίο: Pietzsch, J. (2018) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια ΒΟΡΓΙΑΣ Κ. εκδόσεις Τσότρα.
Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγή, ενότητα 2.2 και κεφάλαια: 8 & 9.
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ημερομηνία & ώρα εξέτασης
ΚΜ111 Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών 05/12/2023, ώρα 17:00
ΚΜ121 Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων 07/12/2023, ώρα 17:00
ΚΜ251 Εισαγωγή στην Βιοοικονομία 11/12/2023, ώρα 17:00
Οι αιτήσεις συμμετοχής (επισυνάπτονται) υποβάλλονται από τον/την υποψήφιο/α ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του Τμήματος (είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: g-fwsd@uth.gr) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.