Στην προσπάθεια βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ουσιαστικότερης αντιμετώπισης των ακαδημαϊκών θεμάτων και προβλημάτων των φοιτητών, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε τη σύσταση και εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών. (εφεξής Σ.Σ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/3-2-2021 απόφαση της Συνέλευσής του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 του νόμου 4009/2011 σύμφωνα με το οποίο: “Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα”.