Οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται, σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη, με ορισμένο χρόνο απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό έργο οποιουδήποτε κλάδου.