Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) προσφέρει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, διάρκειας 5 ετών, που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του, πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, στο σχεδιασμό προϊόντων και άλλων αντικειμένων, κύρια με βάση το ξύλο, τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομία και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη. Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντελεί στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες).

Συνολικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, ως δασολόγοι, επιστήμονες ξύλου και σχεδιαστές, αποκτούν γνώσεις και κατανόηση των διαδικασιών και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο, και αφορούν: τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, τη διαχείριση άγριας πανίδας, την αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, τη μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, τη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών προϊόντων, την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, τις δασικές εκμεταλλεύσεις, τις βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, τη διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, την τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών, την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, την τηλεπισκόπιση και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ είναι σε θέση να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σχετικά με αποφάσεις εφαρμογής τεχνολογικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, την εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, τη μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, την εμπορία επίπλων και προϊόντων ξύλου, την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση και εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων κά.

Τέλος, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ θα διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να στελεχώσουν με επιτυχία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα, αλλά και να έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα επαγγελματικά εχέγγυα για τη δημιουργία δικής τους ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας.