Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού ανέρχεται περίπου στα 24 άτομα εκ των οποίων: 16 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ και 2 διοικητικούς υπαλλήλους. Σύντομα θα ενταχθούν και άλλα μέλη στο Τμήμα. 

Μέλη ΔΕΠ

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) αποτελείται από καθηγητές, αναπληρωτές...

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι μπορεί να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιοι..

Μητρώα

Δείτε τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος.

Μέλη ΕΔΙΠ

Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό εκτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο...

Διοικητικό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό λαμβάνει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Τμήμα, στα...

Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΕΕ) παρέχουν εργασίες...

Π.Δ. 407/80

Οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται...