Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δεν μπορεί να εκδώσει ούτε να ανανεώσει βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρική κρατική περίθαλψη με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Η Ε.Κ.Α.Α. δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. που μετακινούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε μία από τις 28 χώρες της Ε.Ε., την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν, καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο.

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α.
  • Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταλλαγών Erasmus+.
  • Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
  • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., θα ελέγχεται το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα, από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.