Το Τμήμα διαθέτει τα παρακάτω εννέα (9) ερευνητικά εργαστήρια για ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς και για την υποστήριξη μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακών), αλλά και της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας:

Στα αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: το ξύλο σαν πρώτη ύλη στη βιομηχανία ξύλου – επίπλου – κατασκευών, αναγνώριση δασοπονικών ειδών σε κατασκευές και προϊόντα, ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου, χημική σύσταση και δομή ξύλου, παραγωγή ξύλου – μεταβλητότητά του, σφάλματα δομής, φυσικές-μηχανικές-χημικές ιδιότητες του ξύλου και των προϊόντων του, φυσική αντοχή και ανθεκτικότητα, βελτίωση-τροποποίηση-προστασία-συντήρηση ξύλου, πυκνοποίηση ξύλου, χημική τροποποίηση, ποιοτική ταξινόμηση σε κλάσεις μηχανικής αντοχής, ανακύκλωση ξύλου και προϊόντων του, νέα σύνθετα προϊόντα, καθώς και το ξύλο ως πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, pellets, κ.ά.).

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:

1. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1984(ΦΕΚ53/ τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
2. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, ιδίως δε, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
4. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη διερεύνηση και εκτίμηση προβλημάτων τεχνολογικών ή επιστημονικών στον τομέα του ξύλου και των προϊόντων του.
5. Την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και απόκτησης γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
6. Τη μελέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
7. Την παιδαγωγική κατάρτιση, προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και παιδαγωγική.

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης – https://fwsd.uth.gr/el/mantanis-georgios/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ221 Δομή Ξύλου
 • ΚΜ311 Τεχνολογία Ξύλου
 • ΚΜ341 Ιδιότητες Ξύλου
 • ΚΜ431 Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας
 • ΚΜ531 Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου
 • ΞΣΥ841 Χημική Τεχνολογία Ξύλου
 • ΞΣΕ891 Αναγνώριση Ξύλου
 • ΞΣΥ911 Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής επίπλων και ξύλινων δομικών εν γένει κατασκευών.
2. Το συνδυασμό γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον στον ευρύτερο κλάδο του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών, με τις αρχές της οικολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας καταναλωτών και εργαζομένων, καθώς και με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν την απόδοση και τη βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
3. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτητα γνωστικά και τεχνολογικά «εργαλεία», ώστε να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν με επάρκεια σε όλο το φάσμα των εργασιακών αντικειμένων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
4. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
5. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση επιστημόνων και επαγγελματιών εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, διαγωνισμών και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
8. Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους είτε ενδιαφέρονται για τα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984). Πιο συγκεκριμένα:

 • Μελέτες παραγωγής επίπλου
 • Παραγωγή πρωτοτύπων επίπλων
 • Μελέτες και έρευνα αναγνώρισης ειδών ξυλείας, εισαγόμενων ευρωπαϊκών και τροπικών ειδών ξύλου από διάφορες εφαρμογές
 • Μελέτες εφαρμογής προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών σε διάφορες χρήσεις και τεχνικές συμβουλές κατάλληλης εφαρμογής και συνθηκών χρήσης
 • Εργαστηριακές μετρήσεις επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του ξύλου, των προϊόντων ξύλου και των σύνθετων και συγκολλημένων προϊόντων ξυλείας.
 • Μελέτες βέλτιστης εφαρμογής (νέων) προϊόντων ξυλείας ή σύνθετων προϊόντων σε εφαρμογές της ελληνικής παραγωγής ξύλου και επίπλου.
 • Μελέτες ποιοτικού ελέγχου και προστασίας σε διάφορες ξυλοκατασκευές.
 • Διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε πρώτες ύλες, μέσα σύνδεσης, υλικά ξυλείας, κατασκευές ή προϊόντα επίπλων
 • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε θέματα παραγωγής επίπλων, χειρισμού μηχανών επεξεργασίας ξύλου, φινιρίσματος, ποιοτικού ελέγχου, εφαρμογής διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, εφαρμογής νέων προϊόντων στην ελληνική παραγωγή, εφαρμογής του Διεθνούς φυτοϋγειονομικού Προτύπου ISPM15 κ.α.
 • Ανάπτυξη ειδικού τεχνικού ή εκπαιδευτικού υλικού όπως τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εφαρμογής ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βιβλία για σπουδαστές, μαθητές της Β΄θμιας εκπαίδευσης, τεχνικών λυκείων ή άλλων σχολών.
 • Πραγματογνωμοσύνη σε υποθέσεις σχετικές με την προστασία, την αποκατάσταση και συντήρηση ξύλινων κατασκευών, με τον ποιοτικό έλεγχο ή γενικότερα με την τεχνολογία προϊόντων ξύλου και επίπλου.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποβολή μελετών ή προτάσεων σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα.

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Νταλός – https://fwsd.uth.gr/el/ntalos-georgios/
Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου – https://fwsd.uth.gr/el/karastergiou-sotirios/
Καθηγητής Μιχαήλ Σκαρβέλης – https://fwsd.uth.gr/el/skarvelis-michail/
Αικατερίνη Ράμμου, μέλος ΕΔΙΠ – https://fwsd.uth.gr/el/rammou-aikaterini/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ411 Μηχανική Κατεργασία Ξύλου
 • ΚΜ631 Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων
 • ΞΣΥ711 Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου
 • ΞΣΥ741 Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC
 • ΞΣΕ761 Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών
 • ΞΣΥ811 Δομικές Κατασκευές Ξύλου
 • ΞΣΕ851 Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά
 • ΞΣΕ871 Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών
 • ΞΣΕ941 Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών
 • ΞΣΕ951 Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου
 • ΞΣΕ981 Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται.
2. Το συνδυασμό των γνώσεων, των πρακτικών δεξιοτήτων και των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο σχεδιαστικό και παραγωγικό περιβάλλον και την τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
3. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
4. Τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα αξίας των επιχειρήσεων ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σχεδιασμού και παραγωγής και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.
5. Την ενίσχυση της απασχόλησης και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των δασικών προϊόντων, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιοοικονομίας των δασών, τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
6. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
7. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
8. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
11. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Κεχαγιάς – https://fwsd.uth.gr/el/kechagias-ioannis/
Δρ. Κων/νος Νινίκας, ΕΔΙΠ – https://fwsd.uth.gr/el/ninikas-konstantinos/
Αλέξιος Γαλαγάλας, ΕΔΙΠ – https://fwsd.uth.gr/el/galagalas-alexios/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ141 Ελεύθερο Σχέδιο
 • ΚΜ241 Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο
 • ΚΜ331 Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ
 • ΚΜ551 Συστήματα CAD-CAM-CAE
 • ΚΜ621 Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • ΞΣΥ721 Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών
 • ΞΣΕ751 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων
 • ΞΣΕ771 Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου
 • ΞΣΕ781 Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών
 • ΞΣΕ861 Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου
 • ΞΣΥ921 Φωτορεαλισμός & Κίνηση

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας των δασών.
2. Τη διενέργεια ερευνών οικονομικής φύσεως και η παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής δράσης σε επιχειρήσεις παραγωγικών κλάδων για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και τη στήριξή τους.
3. Την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων σε θέματα μάρκετινγκ, επικοινωνίας, σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, κοστολόγησης προϊόντων, μηχανοργάνωσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
4. Την επίλυση προβλημάτων και η ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
5. Την ανάπτυξη τεχνολογικών, οργανωτικών καινοτομιών και καινοτομιών μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης επιμέρους παραγωγικών κλάδων της αγοράς.
6. Την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών αρχών, τεχνικών και μεθοδολογιών που αφορούν δραστηριότητες των επιχειρήσεων όπως ο εφοδιασμός, η οικονομική λειτουργία και η λειτουργία μάρκετινγκ, η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων.
7. Τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης, διοίκησης, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης.
8. Την εκπόνηση ερευνών και μελετών όπως: έρευνες αγοράς, σύνταξης σχεδίων μάρκετινγκ, οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια, διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριφοράς καταναλωτών, κοστολόγησης παραγωγής, διοίκησης παραγωγής και αριστοποίησης λειτουργίας συστημάτων παραγωγής, χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων και κλάδων, εξαγωγικής δράσης επιχειρήσεων, στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, κ.ά.
9. Το συνδυασμό των γνώσεων, των πρακτικών δεξιοτήτων και των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
11. Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και τις επιχειρήσεις ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.
12. Την ενίσχυση της απασχόλησης και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των δασικών προϊόντων, των επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου και επίπλου καθώς και τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιοοικονομίας των δασών, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.
13. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
14. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
15. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
16. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και αλλοδαπής και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
17. Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
18. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
19. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος – https://fwsd.uth.gr/el/papadopoulos-ioannis/
Καθηγητής Γεώργιος Ασπρίδης – https://fwsd.uth.gr/el/aspridis-georgios/
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη – https://fwsd.uth.gr/el/karagkouni-glukeria/
Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Τρίγκας – https://fwsd.uth.gr/el/trigkas-marios/
Βίκυ Βρέκου, μέλος ΕΤΕΠ – https://fwsd.uth.gr/el/vrekou-vicky/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ251 Εισαγωγή στην Βιοοικονομία
 • ΚΜ351 Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • ΚΜ521 Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
 • ΞΣΥ831 Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών
 • ΔΠΥ841 Δασική Οικονομική
 • ΔΠΕ881 Περιβαλλοντική Ηθική
 • ΞΣΥ931 Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου
 • ΞΣΕ961 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • ΔΠΕ981 Ερευνητική μεθοδολογία

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, και την κατάρτιση φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών σχετικά με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών και με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο.
2. Τη διενέργεια ερευνών οικονομοτεχνικής φύσεως και την παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής δράσης σε επιχειρήσεις παραγωγικών κλάδων για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και τη στήριξή τους.
3. Την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητας σε θέματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών όπως ψηφιακή ωριμότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός σχεδιασμός ευφυών προϊόντων, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, μετάβαση στη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0, και ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
4. Την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις, φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
5. Την ανάπτυξη τεχνολογικών, οργανωτικών και μεθοδολογικών καινοτομιών βασισμένες σε εφαρμογές Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης επιμέρους παραγωγικών κλάδων της αγοράς.
6. Την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών αρχών, τεχνικών και μεθοδολογιών που αφορούν εφαρμογές Πληροφορικής και νέων Ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διεργασίες επιχειρήσεων και οργανισμών όπως ο εφοδιασμός, η οικονομική λειτουργία και η λειτουργία μάρκετινγκ, η επικοινωνία με πελάτες, και η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων.
7. Τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και εκπόνηση σχετικών ερευνών και μελετών σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης, διοίκησης, παραγωγής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης με χρήση εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών.
8. Το συνδυασμό των γνώσεων, των πρακτικών δεξιοτήτων και των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις τεχνολογίες Πληροφορικής, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
9. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού και Βιομηχανίας 4.0 στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
10. Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, εφαρμόζοντας νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και λύσεις Εφαρμογών Πληροφορικής, και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.
11. Την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και μεθόδων ψηφιακού μετασχηματισμού και Βιομηχανίας 4.0 με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των δασικών προϊόντων, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις ξύλου-επίπλου, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.
12. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
13. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
14. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
15. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και αλλοδαπής και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
16. Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
17. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
18. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984). Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι:
i. Αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων και οργανισμών και προτάσεις βημάτων και ενεργειών για ψηφιακό μετασχηματισμό,
ii. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση ψηφιακών καναλιών με στόχο τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού αποτυπώματος, την αύξηση της εμπειρίας πελατών μέσω ψηφιακής αλληλεπίδρασης, και την προώθηση προϊόντων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας,
iii. Εκπόνηση online ερευνών σε δυνητικούς ή ενεργούς πελάτες και ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ψηφιακή καινοτομία,
iv. Βελτιστοποίηση εργαλείων και διαδικασιών επιχειρήσεων και οργανισμών με μεθοδολογίες όπως Design Sprints, Customer Journeys και User Testing,
v. Εκπαίδευση επιχειρήσεων και οργανισμών για καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας που θα προάγει τη πελατοκεντρικότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη κοινή κατανόηση σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες τους,
vi. Εκπαίδευση επιχειρήσεων και οργανισμών πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών γνώσεων που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ψηφιακή μετατροπή,
vii. Βελτιστοποίηση προγραμματισμού δασικής διαχείρισης,
viii. Υπολογισμός δεικτών κινδύνου δασικών πυρκαγιών,
ix. Αξιολόγηση και εκπόνηση προτάσεων δασικής διαχείρισης,
x. Βελτιστοποίηση μεθόδων κοπής ξυλείας,
xi. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση, μαθηματικών αλγορίθμων για οικολογική μοντελοποίηση και προσομοίωση,
xii. Κατηγοριοποίηση εικόνων και ανάλυση δεδομένων Τηλεπισκόπησης,
xiii. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών,
xiv. Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών για την κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος – https://fwsd.uth.gr/el/karageorgos-antonios/
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευθύμιος Λαλλάς – https://fwsd.uth.gr/el/lallas-euthumios/
Γεώργιος Βιτσιώτης, μέλος ΕΤΕΠ – https://fwsd.uth.gr/el/vitsiotis-georgios/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ131 Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • ΚΜ161 Ξένη Γλώσσα Ι
 • ΚΜ231 Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
 • ΚΜ261 Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 • ΔΠΥ731 Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία
 • ΞΣΥ731 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου
 • ΔΠΥ821 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον
 • ΞΣΥ821 Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής
 • ΞΣΕ791 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου
 • ΞΣΕ881 Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα
 • ΞΣΕ971 Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα επιστημονικά πεδία της διαχείρισης και παρακολούθησης λιβαδιών και φυσικών προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στην εφαρμογή των οικολογικών αρχών διαχείρισης.
2. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας των εφαρμογών στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών περιοχών (λιβαδιών, αλλά και προστατευόμενων), της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με άλλα αντικείμενα διαχείρισης φυσικών περιοχών και ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους.
3. Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου με στόχο την κατάρτιση διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων.
5. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να αφορούν σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
8. Τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των αποφοίτων των πανεπιστημίων που σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών περιοχών (ενδεικτικά δασολόγους, δασοπόνους, βιολόγους, οικολόγους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984) (Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Καζόγλου – https://fwsd.uth.gr/el/kazoglou-ioannis/
Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης – https://fwsd.uth.gr/el/vrachnakis-michail/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ121 Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • ΚΜ321 Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή
 • ΚΜ511 Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
 • ΚΜ611 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • ΚΜ641 Διαχείριση Λιβαδιών
 • ΚΜ651 Δασικές Πυρκαγιές
 • ΔΠΕ761 Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων
 • ΔΠΥ811 Αγροδασοπονία
 • ΔΠΕ941 Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων
 • ΔΠΕ951 Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση
 • ΔΠΕ961 Διαχειριστικά Σχέδια & Περιβαλλοντικές Μελέτες

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα επιστημονικά πεδία της Βιολογίας και της Διαχείρισης ειδών άγριας πανίδας (θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων κ.α.) καθώς και της διαχείρισης των ενδιαιτημάτων τους και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτά και τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα.
2. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας των εφαρμογών στην ορθολογική διαχείριση ειδών άγριας πανίδας και των φυσικών (δασικές, αγροτικές, υγροτοπικές, λιβαδικές, νησιωτικές, παράκτιες και υγροτοπικές περιοχές) και τεχνητών (υδατοσυλλογές, αστικό πράσινο, λατομεία, ορυχεία, αστικό και περιαστικό περιβάλλον κ.α.) ενδιαιτημάτων, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με άλλα αντικείμενα διαχείρισης φυσικών περιοχών και ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους.
3. Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
5. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να αφορούν σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
8. Τη δια-βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των αποφοίτων των πανεπιστημίων που σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών περιοχών (ενδεικτικά δασολόγους, δασοπόνους, βιολόγους, οικολόγους) και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984) (Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Καθηγητής Περικλής Μπίρτσας – https://fwsd.uth.gr/el/mpirtsas-periklis/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ151 Βιολογία Άγριας Πανίδας
 • ΚΜ461 Διαχείριση Άγριας Πανίδας
 • ΔΠΕ971 Θηραματική Διαχείριση
 • ΔΠΥ911 Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων
 • ΚΜ451 Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών – Ξύλου

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή – σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς επιμέρους φορείς και επιχειρήσεις, του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 • Βιολογία φυτών – Δασική βοτανική
 • Επιστήμη της βλάστησης (Δασική φυτοκοινωνιολογία, Οικολογία δασικής βλάστησης)
 • Φυτογεωγραφία
 • Οικολογία δασικών και λοιπών χερσαίων οικοσυστημάτων
 • Δασοκομία – Δασικά Φυτώρια – Αναδασώσεις
 • Δασοκομία πόλεων
 • Κλιματική αλλαγή και δάση
 • Βιοποικιλότητα δασικών οικοσυστημάτων
 • Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
3. Την εκπόνηση ερευνών βοτανικής και δασοκομικής φύσεως και την παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής δράσης σε δασικές υπηρεσίες, δασικούς συνεταιρισμούς, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΟΤΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
4. Την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
5. Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, εφαρμόζοντας τις αρχές της αειφορικής και πολυλειτουργικής διαχείρισης.
6. Την ενίσχυση της απασχόλησης και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, τον τουρισμό, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.
7. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
8. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
9. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11. Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
12. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
13. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Σαμαράς – https://fwsd.uth.gr/el/samaras-dimitrios/
Βασίλειος Αρέτος, μέλος ΕΤΕΠ – https://fwsd.uth.gr/el/aretos-vasileios/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ111 Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών
 • ΚΜ211 Δασική Βοτανική
 • ΚΜ361 Δασική Εδαφολογία
 • ΚΜ421 Εφαρμοσμένη Δασοκομική
 • ΚΜ541 Δενδρομετρία
 • ΚΜ661 Δασική Γενετική
 • ΔΠΥ721 Δασική Φυτοκοινωνιολογία
 • ΔΠΥ741 Κλιματική Αλλαγή & Δάση
 • ΔΠΕ771 Αστικό – Περιαστικό Πράσινο
 • ΔΠΕ781 Δασικά Φυτώρια – Αναδασώσεις

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αφορούν:
1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιστημονικά πεδία, της διαχείρισης των οδικών και δασοτεχνικών υποδομών, καθώς και της εναρμόνισης τους στο περιβάλλον.
2. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας των εφαρμογών του ολιστικού σχεδιασμού, της διαχείρισης των κατασκευών και των μεθόδων της.
3. Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση ευφυών συστημάτων διαχείρισης και λειτουργίας των οδικών και δασοτεχνικών υποδομών, που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
5. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να αφορούν σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
8. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής, Ειδικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Μέλη του Εργαστηρίου:
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Παπαγεωργίου – https://fwsd.uth.gr/el/papageorgiou-grigorios/

Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που υποστηρίζει το εργαστήριο:

 • ΚΜ441 Τοπογραφία – Γεωδαισία
 • ΚΜ561 Υδρολογία – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • ΔΠΥ711 Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων
 • ΔΠΕ751 Δασική Οδοποιία
 • ΔΠΕ871 Αρχιτεκτονική Τοπίου

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού που είναι διαθέσιμος και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι πολύ σύγχρονος, αξίας μεγαλύτερης των 4.500.000 €.
Δείτε τον εδώ