Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων, με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους

✉ aspridis@uth.gr
☎ 24410 64717

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γιώργος Ασπρίδης είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη από το ίδιο Τμήμα. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του ήταν «Σύγκριση των Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης Προσωπικού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς». Έχει διδάξει ή/και διδάσκει ως επισκέπτης Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα πρώην ΤΕΙ Πειραιά και Χαλκίδας, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαφόρων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό στελεχών σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα management, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και επικοινωνίας και δημοσίων υπαλλήλων. Είναι επιβλέπων σε δύο Διδακτορικές Διατριβές και έχει επιβλέψει την εκπόνηση μεγάλου αριθμού Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών καθώς και πτυχιακών εργασιών. Διδάσκει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τις Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, τη Στρατηγική της Διοίκησης, τη Δημόσια Διοίκηση, τη Διοίκηση της Γνώσης και τέλος την Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Είχε αναλάβει αρκετές διοικητικές θέσεις στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (από το 2010 έως το 2018). Ενδεικτικά, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Διευθυντής του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά και κλαδικά περιοδικά (όπως Springer, SEER De Gruyter Open, Cambridge Scholars Publishing και άλλα), άρθρα, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άλλα. Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτροπών περιοδικών, κριτής αρκετών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και αξιολογητής σε διάφορους φορείς. Εμφανίζεται ικανός αριθμός ετεροαναφορών (πάνω από 1000) στο δημοσιευμένο έργο από Καθηγητές, ερευνητές, μελετητές, αρθρογράφους, επιστημονικές ιστοσελίδες, διάφορους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη δημόσια διοίκηση, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στην εταιρική επικοινωνία, στη διοίκηση της γνώσης, στη διοίκηση ποιότητας, τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στην επιχειρηματική δεοντολογία. Κυριότερα συγγράμματα : • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα : Κριτική (2020). • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, Αθήνα : Κριτική (2018) (σε συνεργασία με τους Δ. Τσέλιο και Ι. Ρωσσίδη). • Αναλυτικό Λεξικό Διοικητικών – Οικονομικών Όρων, Αθήνα : Προπομπός (2018) (σε συνεργασία με τους Β. Καζαντζή και Ι. Ρωσσίδη). • Διαχείριση Γνώσης, Αθήνα : Σταμούλης (2017) (σε συνεργασία με τον Ι. Ρωσσίδη). • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Η όψη του ανθρώπινου παράγοντα στην επιχείρηση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα : Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2015). Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4801. • Εισαγωγή στην Πολιτική και Διοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα : Προπομπός (2013).