Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου, τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις κείμενες διατάξεις και τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/20.7.2020, τ’ Β).

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι:

• Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα.
• Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
• Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριων.
• Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το Ίδρυμα και την κοινωνία.
• Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο εξωτερικό και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Αρμόδια όργανα για την έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.

Δεκτό για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να γίνει επιστημονικό προσωπικό που:
1. Έχει εγκεκριμένες μεταδιδακτορικές υποτροφίες, από φορείς ή ιδρύματα, όπως το ΙΚΥ, το ΕΛΙΔΕΚ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.λπ.
2. Έρχεται ως επισκέπτης από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έρευνα υψηλού επιπέδου, από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς.
4. Υποβάλλει προς ένα Τμήμα αναλυτική ερευνητική πρόταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού δέχεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με το σύστημα των κριτών, μονογραφιών, βιβλίων, κεφαλαίων συλλογικών τόμων, κ.λπ.
3. Αν η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά επισκέπτη καθηγητή άλλου ΑΕΙ, καταθέτει την περίληψη της πρότασης, και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα συνεργαζόμενου καθηγητή του τμήματος.
4. Αν η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας προέρχεται από εγκεκριμένη υποτροφία ή άλλο φορέα που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις, καταθέτει μόνο την περίληψη της πρότασης και την απόφαση του φορέα που έχει εγκρίνει την πρόταση. Καταθέτει επίσης το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή. Η αίτηση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη συνέλευση χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
5. Αν η μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου και η πρόσληψη έχει γίνει μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών, περιγράφει το δικό του ρόλο στο έργο και την ιδιαίτερη συνεισφορά του σε αυτό. H αίτηση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου του έργου.
Τα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους μεταδιδάκτορες του τμήματος στο οποίο ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος.
6. Αν η υποψηφιότητα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, τότε ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, βάσει εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, σχετικά με την μεταδιδακτορική έρευνα που θα διεξαχθεί, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα. Καταθέτει, επίσης, σχετική βεβαίωση του επιβλέποντα που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή.
7. Βεβαίωση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος ή της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας των τμημάτων, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την αποδοχή της αίτησης