Επιτροπές

ΟΜΕΑ Τμήματος ΔΕΞΥΣ

Τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού για τα Α.Ε. 2019-2020 και 2020-2021 ορίζονται ως εξής:
1. Βραχνάκης Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Πρόεδρος
2. Καραστεργίου Σωτήριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλος
3. Σκαρβέλης Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλος.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος στην ΟΜΕΑ θα οριστεί μετά τη διενέργεια φοιτητικών εκλογών του έτους 2020, που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά ως νέο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιτροπή για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΦμεΑ):

- κ. Καραστεργίου Σωτήριος Καθηγητή, (Συνδέσμος)
- κ. Κλήμου Πολυξένη - Γραμματέα του Τμήματος (υπεύθυνη θεμάτων που αφορούν τους ΦμεΑ)

Επιτροπή Γραφείου Προβολής & Επικοινωνίας

1. Βραχνάκης Μιχαήλ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2. Μαντάνης Γεώργιος, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Νταλός Γεώργιος, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έργο της επιτροπής είναι η εξωστρέφεια του Τμήματος, η σύνταξη δελτίων τύπου, η εισήγηση και διοργάνωση εκδηλώσεων, η προώθηση άρθρων και δραστηριοτήτων του Τμήματος και των μελών του στα ΜΜΕ, η διασύνδεση με φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Τμήμα, καθώς και παρακίνηση φοιτητών για την υποβοήθηση του έργου τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος που προτίθεται να αναλάβει για την αποτελεσματική προβολή και λειτουργία το γραφείου αυτού
Η επιτροπή έχει θητεία μέχρι 31.8.2021 και θα είναι δυνατή η παράταση της λειτουργίας της