Γνώσεις

Συνολικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως δασολόγοι, επιστήμονες ξύλου και σχεδιαστές, αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις και πλήρη κατανόηση των θεμελιωδών αρχών, ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών, εννοιών, διαδικασιών και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε φαινόμενα και προβλήματα που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο και αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, από την πρωτογενή παραγωγή έως και την τελική χρήση των προϊόντων (ξύλου και άλλων προϊόντων της δασικής παραγωγής) και οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχουν. Οι γνώσεις αυτές αφορούν τη διοίκηση, την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, την ενίσχυση του πολυλειτουργικού τους ρόλου και την οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση άγριας πανίδας, την αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, τη δασοκομία, οικολογία και το γενετικό απόθεμα των δασών, τη μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών, υδρονομικών και δασικής οδοποϊίας έργων, καθώς και για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών ή κινδύνων,τη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών προϊόντων, την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, την οικονομική της δασικής παραγωγής και των δασικών εκμεταλλεύσεων, τις βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους και της παραγωγής ενέργειας από δασική βιομάζα, τη διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, την πρόληψη των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, οι αποκτώμενες γνώσεις περιλαμβάνουν την ανάδειξη και ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής αξίας των δασών, τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση, μετριασμό και αντοχή στην κλιματική αλλαγή και τη βιοοικονομία, τη βιώσιμη διακίνηση και αξιοποίηση δασικής βιομάζας, την τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών, την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών, καρπών και άλλων μη ξυλωδών προϊόντων του δάσους και τη βιώσιμη επιχειρηματική αξιοποίηση των προϊόντων του δάσους, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, την τηλεπισκόπηση και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για τον χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα αποκτούν επιστημονικές γνώσεις τεχνολογίας ξύλου, δομής, ιδιοτήτων και αναγνώρισης των επιμέρους ειδών ξύλου, κυκλικής οικονομίας και μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου, σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων και ξύλινων κατασκευών, των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, γνώσεις ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, γνώσεις λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου, και γνώσεις μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων, εφαρμογής πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα ξύλου, επίπλου αλλά και στα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον. Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, αποκτούν γνώσεις και σε θέματα εισαγωγής, ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, την ανάπτυξη στρατηγικής, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, τη χρηματοδότηση, σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων καθώς και δημοσιών και ιδιωτικών επενδύσεων, της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.