Δεξιότητες

Οι γνώσεις και ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, υλοποιούνται με τις παρακάτω δεξιότητες: ανάπτυξη επιτελικών σχεδίων διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής διοίκησης κρατικών, αλλά και ιδιωτικών δομών διαχείρισης και αξιοποίησης δασικών και άλλων χερσαίων φυσικών πόρων, σύνταξη δασοκομικών σχεδίων και σχεδίων εκμετάλλευσης, προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης άγριας πανίδας και της συνολικής οικοσυστημικής διαχείρισης των δασών, αξιοποίησης ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, σύνταξη μελετών κατασκευής δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων, διακίνησης, επεξεργασίας και ελέγχου ποιότητας και εμπορίας δασικών προϊόντων, εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων δράσης για την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και οργανογραμμάτων δασικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων δάσους, σύνταξη σχεδίων τουριστικής ή άλλης αξιοποίησης περιαστικών και αισθητικών δασών, σύνταξη σχεδίων διαχείρισης κινδύνων, δόμησης σχεδίων παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, παραγωγή θεματικών χαρτών για τον χαρακτηρισμό γαιών στη βάση αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων και υποβάθρων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τη διαμόρφωση ψηφιακών μοντέλων εδάφους και άλλων δασικού ενδιαφέροντος. Ακόμη, οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να αποτιμούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη συνολική οικονομική αξία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων, να εκτιμούν και να υπολογίζουν το κόστος και τις προσόδους της παραγωγής των δασικών εκμεταλλεύσεων, να συντάσσουν μελέτες που αφορούν τη συμβολή των δασών στην αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να αξιολογούν επενδύσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, να αναζητούν χρηματοδότηση, να σχεδιάζουν τη στρατηγική, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, να διαμορφώνουν τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς αναπτυξιακά έργα, προγράμματα και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, καθώς και δεξιότητες επιχειρηματικής συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα κατέχουν δεξιότητες σύνταξης και εφαρμογής σχεδίων κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας, καθώς και επιστημονικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, σύνταξης εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων κατά την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, και λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών αξιοποίησης ξύλου, κατοχής δεξιοτήτων ευθύνης σε μονάδες ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και ανάπτυξης σχεδίων marketing και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, δεξιότητες σύλληψης της σύγχρονης λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου και των απαιτήσεων των πελατών, και επίδειξης και εφαρμογής δεξιοτήτων στην εφαρμογή μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE, συστημάτων πληροφορικής, ψηφιακών τεχνολογιών και παραγωγής πρωτοτύπων, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτομίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών και να εκτελούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.