Ικανότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με τις γνώσεις που λαμβάνουν στο ΠΠΣ είναι ικανοί να στελεχώσουν και διοικήσουν κρατικές, αλλά και ιδιωτικές δομές διαχείρισης και αξιοποίησης δασικών και άλλων χερσαίων φυσικών πόρων, να διαχειριστούν αειφορικά και να συντάξουν σχέδια εκμετάλλευσης, προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης άγριας πανίδας, αξιοποίησης ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, να συντάξουν μελέτες και να επιβλέψουν την κατασκευή δασοτεχνικών, υδρονομικών έργων και οδικών υποδομών, να διαχειρίζονται τα τεχνικά έργα περιαστικών και μη, δασικών και ορεινών περιοχών, να συντάξουν μελέτες επεξεργασίας και ελέγχου ποιότητας και εμπορίας δασικών προϊόντων, να προσδιορίσουν τις δράσεις και το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, να συντάξουν σχέδια και οργανογράμματα δασικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων δάσους, να προσδιορίσουν τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, να συντάξουν σχέδια τουριστικής ή άλλης αξιοποίησης περιαστικών και αισθητικών δασών, να οργανώσουν την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες τηλεπισκόπησης και υπόβαθρα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για τη σύνταξη δασικών χαρτών και τον χαρακτηρισμό γαιών και να διαχειριστούν ψηφιακά δεδομένα δασικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχουν ακόμη την ικανότητα να αποτιμήσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη συνολική οικονομική αξία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και της βιοποικιλότητας, να εκτιμήσουν και να υπολογίσουν το κόστος και τις προσόδους της παραγωγής των δασικών εκμεταλλεύσεων, να αναδείξουν τη συμβολή των δασών στην αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιούν επιχειρηματικό σχεδιασμό και να αξιολογούν επενδύσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, να σχεδιάζουν τη στρατηγική, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, να διαμορφώνουν τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς αναπτυξιακά έργα, προγράμματα και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Επιπρόσθετα, αποκτούν ικανότητες εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας και των επιστημονικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, ικανότητες υλοποίησης των αρχών και των κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου-επίπλου, να επιδεικνύουν ικανότητες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, στελέχωσης και ανάληψης θέσεων ευθύνης σε μονάδες ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και σε μονάδες εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, να διακατέχονται από την ικανότητα αντίληψης της σύγχρονης λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου και να επιδεικνύουν ικανότητες εφαρμογής γνώσεων μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων, ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα ξύλου-επίπλου και φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και ικανότητες διαχείρισης τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρωπίνων πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών.