Παρακαλούνται όσες/όσοι από τις φοιτήτριες/φοιτητές του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα ενεργοποιητών (green activators) του έργου Co-Green (https://www.euracademy.org/co-green/) να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη στο mvrahnak@uth.gr μέχρι την Κυριακή 14 Απριλίου.

Η ολοκλήρωση της συμμετοχής στις δράσεις του έργου θα συνοδεύεται με την απονομή σχετικού διπλώματος.

Το έργο CO-GREEN αναπτύσσει ένα μοντέλο παρέμβασης που υποστηρίζει την κοινοτική ανάπτυξη στην οικολογική μετάβαση, ενσωματώνοντας τις αξίες, τις αρχές και τις βιώσιμες πρακτικές που χαρακτηρίζουν την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Green Deal, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en). Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκά ιδρύματα από Πολωνία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα. Από την Ελλάδα εκτός από τον Ελληνικό κλάδο του EURΟACADEMY ASSOCIATION, συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας. Το έργο αναφέρεται στις περιφερειακές κοινότητες, δηλαδή εκείνες τις κοινότητες που δεν βρίσκονται σε αστικά κέντρα και οι οποίες δεν εμπλέκονται άμεσα στις τοπικές/περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πράσινες πολιτικές. Για το σκοπό αυτό, σε κοινότητες στην Πολωνία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα, αναπτύσσονται τοπικές ομάδες πράσινων ενεργοποιητών (green activators). Οι ενεργοποιητές θα οργανώσουν δράσεις εγγύτητας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσιμων προβλημάτων που επηρεάζουν την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.