Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΤΔΕΞΥΣ) υπ” αριθμό 115/09-02-2024 παραμένει ως έχει.

Για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η υποβολής της «Εγγραφής» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από την Τετάρτη 21/2/2024 και ώρα 10.00 έως Σάββατο 24/2/2024 και ώρα 14.00. (Η Εγγραφή είναι τα στοιχεία των φοιτητών τα οποία πληκτρολογείτε οι ίδιοι και τα δικαιολογητικά τα οποία ανεβάζετε).

Η υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από το Σάββατο 24/2/2024 και ώρα 14.30 έως Τρίτη 27/2/2024 και ώρα 21.00 (Η καρτέλα Πρακτικής είναι οι πληροφορίες για τον φορέα και ο κωδικός που οι φοιτητές πήρατε από το φορέα τον συμπληρώνετε στο πεδίο ‘κωδικός γκρουπ’).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρηθούν οι ημερομηνίες γιατί μετά την λήξη τους δεν θα μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και τις ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΕΞΥΣ και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Επίσης μπορούν να συμβουλευτούν την παρουσίαση που έγινε και υπάρχει εδώ.

Οι  «Εγγραφές» και οι  «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.