Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του διαστήματος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Το χρονικό διάστημα των Αιτήσεων ορίζεται από 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14.00 (έναρξη) έως Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00 (λήξη). Καμία Αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του. Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης θα είναι από 1/4/2024 έως 31/5/2024.

Οι αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  

Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πρακτικής Άσκησης.

Επισυνάπτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα: