Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/12.5.2021 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις ισχύουσες διατάξεις και το υπ’ αριθμ. 1818/29.4.2021 ΦΕΚ, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το Α.Ε. 2020-21 θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΚΜ-251 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Δευτέρα 24.5.2021  – ώρα: 17:00 μ.μ.

ΚΜ-111 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ: Τετάρτη 26.5.2021 – ώρα 17.00 μμ

ΚΜ-221 ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ: Παρασκευή 28.5.2021 – ώρα 17.00 μμ

Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο κτιρίου Γ’ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα

Διάρκεια εξετάσεων: 2 ώρες

Διαδικασία εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την είσοδό των υποψηφίων στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, είναι υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2859/7-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους όλες τις ημέρες των εξετάσεων τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία θα επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο χώρο των εξετάσεων. Υποχρεωτική είναι και η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος συλληφθεί να αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή να χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων εφαρμόζεται η Υ.Α. Φ1/192329/Β3/ΦΕΚ Β/ 3185/16.12.2013.

Τέλος, σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Εισαγωγή στην Βιοοικονομία:

Βιβλίο: Pietzsch, J. (2018) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια ΒΟΡΓΙΑΣ Κ. εκδόσεις Τσότρα.

Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγή, ενότητα 2.2 και κεφάλαια: 8 & 9.

Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών:

Βιβλία:

1. Τσέκος Ι. & Σαββίδης Θ. (2014). Βοτανική (Δομή, Λειτουργική Δράση και Βιολογία Φυτών), Εκδόσεις Κυριακίδη.

2. Αϊβαλάκις, Γ., Καραμπουρνιώτης Γ., Φασσέας Κ. (2004). Γενική Βοτανική (η Μορφολογία η Ανατομία και η Φυσιολογία των Ανώτερων Φυτών), Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ.

Εξεταστέα ύλη: Φυτικό κύτταρο, Φυτικοί ιστοί και όργανα, Δομή και λειτουργία ρίζας, φύλλων, βλαστού, άνθους, σπέρματος, Ανάπτυξη και λειτουργίες των φυτικών οργάνων, Άμυνα των φυτών έναντι καταπονήσεων βιοτικής προέλευσης, Μεσογειακό περιβάλλον και φυτά.

Δομή Ξύλου

Βιβλίο – Σημειώσεις: ιστοσελίδα: http://mantanis.users.uth.gr/Domi-Xylou.pdf

Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγή, κεφ. 1, κεφ. 2, κεφ. 3, κεφ. 4, κεφ. 5, και κεφ. 9 (όχι τα Παραρτήματα) – πρόσθετο υλικό υπάρχει ήδη και στο eclass (UTH) https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_U_108/

Καλή επιτυχία!