ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Ε. 2020-2021

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/7.10.2020 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα έξι (16) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία /  από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων Τμημάτων:

 1. Αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία και Industry 4.0 στον κλάδο ξύλου – επίπλου (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 2. Ευκαιρίες και απειλές αναδυόμενων μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην μετα-COVID εποχή (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 3. Ανάπτυξη Μοντέλου αλυσιδωτής χρήσης των προϊόντων Ξύλου στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας  (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 4. Δυνατότητα δημιουργίας και συμβολής Δασικών ενεργειακών κοινοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικομίας (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 5. Οργανωσιακή απόδοση και συμπεριφορά επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου (Καθηγητής Ασπρίδης Γεώργιος)
 6. Πράσινο Μάρκετινγκ (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 7. Κοστολόγηση δασικών προϊόντων (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 8. Ευφυής Προσαρμογή Εσωτερικών Χώρων με χρήση Τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 9. Βελτίωση Οικοτουριστικής Εμπειρίας με χρήση Τεχνολογιών Μικτής Πραγματικότητας (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 10. Ξύλινα χρηστικά έπιπλα στην εκπαίδευση ως μέσο μετριασμού των πανδημιών  (Καθηγητής Νταλός Γεώργιος)
 11. Μελέτη Ξύλινων Συνδεσμολογιών (Καθηγητής Καραστεργίου Σωτήριος)
 12. Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση κοπής/χάραξης με laser προηγμένων υλικών για χρήση στην βιομηχανία επίπλων (Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)
 13. Λιβαδικός πολιτισμός (Καθηγητής Βραχνάκης Μιχαήλ)
 14. Επιδράσεις πρακτικών εκτατικής κτηνοτροφίας στην ορνιθοπανίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες περιοχές (Αναπλ. Καθηγητής Καζόγλου Ιωάννης).
 15. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορεινού οδικού δικτύου (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος)
 16. Διαχρονική απόκριση οδοστρώματος δασικών δρόμων  (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος).

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: έως 13 Νοεμβρίου 2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας και είναι τα εξής:

 1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/10/AITHSH_DIDAKTORIKON_FWSD_2020.docx
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, και συμπεριλαμβάνει τα εξής:
  • ελληνικό και αγγλικό τίτλο,
  • λέξεις κλειδιά,
  • συνοπτική περιγραφή (200-400 λέξεις),
  • βασικό σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα (200-400 λέξεις),
  • ανασκόπηση βιβλιογραφίας (300-600 λέξεις),
  • μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις),
  • βιβλιογραφικές αναφορές,
  • αιτιολόγηση πρωτοτυπίας της έρευνας και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 6. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο,

γ) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

δ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ε) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων.

Βασικά Κριτήρια:

 • Συνάφεια του πτυχίου με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ  ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 • Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ  ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 • Γενικός βαθμός του πτυχίου (απαιτείται τουλάχιστον «έξι και μισό» (6,50)). Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 3ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, “Στον υπολογισμό της ερευνητικής δραστηριότητας σταθμίζονται: ένα έτος για κάθε έτος σπουδών συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, και ένα έτος για κάθε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Στον παραπάνω χρόνο προστίθεται και ο χρόνος δραστηριότητας που προκύπτει από αποδεικτικά συμμετοχής σε λοιπά ερευνητικά έργα ή αποδεικτικά τεκμηριωμένης ερευνητικής επαγγελματικής απασχόλησης”.
 • Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος (απαιτείται τουλάχιστον 7,00).

Συμπληρωματικά Κριτήρια:

 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
 • Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
 • Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία και καταξίωση.
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (Πτυχία).

Ειδικότερα για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης η Επιτροπή βαθμολογεί σε κλίμακα 1-5, τα παρακάτω κριτήρια:

 • Τίτλος – Εμπεριέχει σημαντικές λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν το επιστημονικό πεδίο της πρότασης;
 • Αιτιολόγηση πρωτοτυπίας.
 • Ξεκάθαρη τοποθέτηση του ερευνητικού προβλήματος – Το κενό που έρχεται η έρευνα να καλύψει (συσχέτιση με προηγούμενες έρευνες).
 • Σαφήνεια των ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Στόχοι (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί).
 • Ικανοποιητική περιγραφή της γενικής επιστημονικής περιοχής και των επιμέρους περιοχών στις οποίες εμπίπτει η προτεινόμενη έρευνα. Ικανοποιητική αναφορά των βασικών εννοιών για την έρευνα.
 • Επισκόπηση βιβλιογραφίας – Να γίνεται εμφανής η αρκετά καλή γνώση του συγκεκριμένου πεδίου με σύγχρονες αναφορές προηγούμενων προσπαθειών στο αντικείμενο έρευνας. Έλεγχος συνάφειας–καταλληλόλητας της αναφερόμενης βιβλιογραφίας.
 • Μέθοδοι έρευνας – Αναφορά της προτεινόμενης μορφής έρευνας και αιτιολόγηση της χρήσης της.
 • Προσδοκόμενα αποτελέσματα – Συνεισφορά στην ερευνητική περιοχή της μελέτης – Παρουσίαση της επιθυμητής συμβολής στο ερευνητικό πρόβλημα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Ποιότητα γραφής – Ξεκάθαρη και επαγγελματική παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης (η λογοκλοπή να μην ξεπερνά το 20% στο Turnitin). Αναφέρεται σε σύνταξη, γραμματική, ποιότητα γραπτού λόγου.
 • Πλάνο και χρονοδιάγραμμα της έρευνας.
 • Συνολική εικόνα της πρότασης: ύπαρξη εξώφυλλου, περιεχομένων, περίληψης, διαχωρισμός ενοτήτων.
 • Βαθμός σημαντικότητας της ερευνητικής πρότασης (κατά τον αξιολογητή).
 • Αναφορά περιορισμών της έρευνας.

Για την αξιολόγηση της συνέντευξης του κάθε υποψηφίου/ας η Επιτροπή βαθμολογεί σε κλίμακα 1-5, τα παρακάτω κριτήρια:

 • Παρουσίαση του έργου του/της
 • Επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το αντικείμενο του ΔΕΞΥΣ
 • Επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το αντικείμενο της πρότασης
 • Διατύπωση απαντήσεων
 • Επικοινωνία
 • Κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 • Διαθεσιμότητα προσφοράς στο εκπαιδευτικό & ερευνητικό έργο του ΔΕΞΥΣ
 • Διαθεσιμότητα φυσικής παρουσίας στο ΔΕΞΥΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’) http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/03/FEK_Kanonismou_didaktorikwn_spoudwn_DEXYS.pdf

Σημειώνεται ότι ο φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής».

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g-fwsd@uth.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ