Αναβολή διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων Α.Ε. 2020-2021

writing-notes-idea-conference

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού από 1-7.12.2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/23.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ’ Β), η οποία προβλέπει τα παρακάτω:

«Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/ B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

H διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του Κορωνιού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη γραμματεία του τμήματος ή Σχολής υποδοχής του ΑΕΙ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικού μεθόδους εξέτασης».

Blog Attachment