Μεταπτυχιακές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MScin Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) έχει τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία και Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.

Το ΠΜΣ που επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2903/19.7.2018 τ’Β , λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τον αρχικό του τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται στα αντικείμενα: Ξύλινων κατασκευών, καινοτόμων υλικών, σύγχρονων μεθόδων design, συστημάτων CAD-CAM, ευφυών συστημάτων, μάρκετινγκ, κοστολόγησης, οργάνωσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα του ξύλου και του επίπλου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και την αναγνώριση από τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

ΦΕΚ επανίδρυσης  Κανονισμός λειτουργίας

Call to action Image

Αποστολή του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, επιχειρηματιών και ερευνητών, ώστε να ανταποκρίνονται δυναμικά στο σύγχρονο απαιτητικό επαγγελματικό κι επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιοοικονομία»

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»), αποτελούν αναβαθμισμένη συνέχεια των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και συγκεκριμένα αυτών που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/17.5.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι: της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και ιδιαίτερα της κατεύθυνσης της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Με βάση τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, της επιστήμης γενικότερα, αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (Υ.Α. 170195/758, ΦΕΚ 5351/Β/28-11-2018) τα γνωστικά αντικείμενα που έρχεται να καλύψει το εν λόγω ΠΜΣ είναι αυτά που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και αναφέρονται στην α) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, και β) Βιοοικονομία.

ΦΕΚ ίδρυσης  Κανονισμός λειτουργίας

Call to action Image

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας.