Βαθμίδα: ΠΔ 407/80
Γνωστικό αντικείμενο: Πολυκριτηριακή ανάλυση για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

✉ kianasta@uth.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» και στον «Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ)του ΑΠΘ. Επίσης, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΤΠΜ του ΑΠΘ, ενώ στο ίδιο Τμήμα έχει διεξαγάγει και μεταδιδακτορική έρευνα. Έχει διδάξει στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (Καρδίτσα) του ΠΘ, καθώς και στο ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα) του ΠΘ. Επίσης, έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καθώς και ως πολιτικός μηχανικός σε τεχνικό γραφείο. Έχει δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια, ενώ είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: διοίκηση και διαχείριση έργων, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, προγραμματισμός και σχεδιασμός υποδομών, βιώσιμη κινητικότητα, νέες τεχνολογίες οχημάτων, αυτόνομα οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα κλπ.