Φοιτητική Μέριμνα

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα, τη Σίτιση φοιτητών, τη Στέγαση φοιτητών, την Υγειονομική ασφάλιση & περίθαλψη.
#

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας.

Ωστόσο, δικαιούχοι Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, με ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), είναι:

  • Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
  • Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δευτέρου κύκλου σπουδών.
  • Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  • Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Erasmus” για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε ημεδαπό ΑΕΙ.
Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας http://academicid.minedu.gov.gr

#

Σίτιση

Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) στην Καρδίτσα, λειτουργεί φοιτητική λέσχη για τη σίτιση 500 και πλέον φοιτητών.

Οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΞΥΣ υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται πριν τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου οι φοιτητές να λάβουν σίτιση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ιστοσελίδα του Παν/μίου Θεσσαλίας: https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/sitisi

#

Στέγαση

Στο campus του Παν/μίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα λειτουργούν φοιτητικές εστίες για τη διαμονή 104 φοιτητών/τριων σε δίκλινα δωμάτια.

Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης στην Καρδίτσα: Φοιτητική Εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, τηλ: 24410 72042

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ιστοσελίδα του Παν/μίου Θεσσαλίας: https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/stegasi-foititon

#

Υγειονομική περίθαλψη - ασφάλεια

Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική́ και νοσοκομειακή́ περίθαλψη στο Εθνικό́ Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από́ τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό́ έτος 2017-2018 δεν μπορεί να εκδώσει ούτε να ανανεώσει βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρική κρατική περίθαλψη με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Η Ε.Κ.Α.Α. δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. που μετακινούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε μία από τις 28 χώρες της Ε.Ε., την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν, καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο.

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α.
  • Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταλλαγών Erasmus+.
  • Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
  • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., θα ελέγχεται το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα, από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ιστοσελίδα του Παν/μίου Θεσσαλίας: https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi