Ανακοινώσεις Σπουδών

Σύμβουλοι Καθηγητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://sis-web.uth.gr/)  μπορούν να ενημερωθού..

Εγγραφή φοιτητών/τριων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρόσβαση του ΠΘ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους/νες φοιτητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για εγγραφή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ το..