Ανακοινώσεις Σπουδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» Α.Ε. 2022-2023.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτω..

Συνήγορος του Φοιτητή

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αρ. 23234/21/ΓΠ/2-12-2021 (ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021) Απόφαση της Συγκλήτου συστήθηκε ο «Συνήγορος..