Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

photos (13)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα: 16.00.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος που καταρτίστηκε δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53552 Ζ1/12.05.2022 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2412/16.05.2022) εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 3.000, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κατωτέρω όροι που τίθενται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) Υποψήφιος/α: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

γ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο/η Υποψήφιος/α είναι υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, και λοιπών προστατευόμενων μελών που υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

δ) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

ε) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα για τους εξής λόγους: (i) δυνάμει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (ii) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iii) υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iv) ο γονέας τελεί σε χηρεία και ο/η Υποψήφιος/α δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στη φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο/η Υποψήφιος/α και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (i) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (ii) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής – πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

ζ) ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ

θ) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

ι) Πρόσκληση: Η παρούσα πρόσκληση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσκλήσεις που ενδεχομένως εκδώσει το ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι Υποψήφιοι/ες, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παρ. 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8 κατωτέρω:

1. Είναι Έλληνες-ίδες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Κατέχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι/ες ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, εγγεγραμμένοι/ες σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

5. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: α) οι φοιτητές/τριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. β) οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: (i) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, (ii) αλλοδαποί-αλλογενείς και (iii) Υπότροφοι (αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272).

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020).

8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1. Το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημά» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00). Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το όριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος οι Υποψήφιοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες:

i. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Ρομά.

iii. O/Η Υποψήφιος/α είναι πρόσφυγας, ή

8.2 Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες στην οποία εντάχθηκαν το αργότερο έως 31.08.2021 και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00) ευρώ:

i. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας.

ii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος.

iii. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι ορφανός/ή από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του/της. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

iv. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

vi. Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η Υποψήφιος/α έχει σύζυγο ή/και τέκνα- Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Υποψήφιος/α με αναπηρία τουλάχιστον 50%

Blog Attachment