Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

photos (12)

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.
Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/2020. Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης και ΕΕΑΠ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ [https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas].

Α. Συγκρότηση ΕΕΑΠ & αντικείμενο εργασιών

Κάθε ΕΕΑΠ αποτελείται από τρεις/τέσσερις εμπειρογνώμονες με συνάφεια στο επιστημονικό αντικείμενο του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ και έναν φοιτητή. Η διαδικασία Πιστοποίησης διαρκεί έως έξι ημέρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια για όλα τα μέλη της ΕΕΑΠ:

 • Παρακολούθηση σύντομου σεμιναρίου προσανατολισμού από την ΕΘΑΑΕ
 • Εξέταση του υποβληθέντος φακέλου (Πρόταση Πιστοποίησης του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ και σχετική τεκμηρίωση)
 • Επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ
 • Συνεργασία των μελών της ΕΕΑΠ για την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης
 • Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης στα Αγγλικά
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τις ανάγκες της διαδικασίας Πιστοποίησης καλύπτονται από την ΕΘΑΑΕ. Επίσης, κάθε μέλος της ΕΕΑΠ λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση 100€.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Φοιτητών

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ επισυνάπτοντας τα εξής:

α. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.
β. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].
γ. Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Γ. Κριτήρια επιλογής φοιτητή που λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή στην ΕΕΑΠ

 1. Να φοιτά σε άλλο ΠΠΣ από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ. Εάν πρόκειται για δεύτερο πτυχίο, δεν θα πρέπει το πρώτο πτυχίο να προέρχεται από το ΠΠΣ που αξιολογείται.
 2. Να φοιτά σε αντίστοιχο ΠΠΣ (σύμφωνα με τον κατάλογο αντιστοιχίας για μετεγγραφές φοιτητών). Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να φοιτά σε ΠΠΣ συναφούς επιστημονικού πεδίου.
 3. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
 4. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Δ. Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών στοιχείων (βλ.ενότηταΓ.3ανωτέρω) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Φοιτητών» https://experts.ethaae.gr/Students της ΕΘΑΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, καλούνται να εγγραφούν στην παραπάνω εφαρμογή και να συμπληρώσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τα παρακάτω αρχεία (σε μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

 1. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας
 2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας
 3. Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας
  Το Μητρώο Φοιτητών αποτελεί διακριτή ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει το ατομικό προφίλ και τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε μέλους και υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  Η υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ε. Διαδικασία έγκρισης αιτήσεων και ένταξης στο Μητρώο Φοιτητών

 1. Η έγκριση των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4653/20. Εκπρόθεσμες, ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία.
 2. Οι φοιτητές που εγκρίνονται από το ΣΑΠ για ένταξη στο Μητρώο Φοιτητών, ενημερώνονται εγγράφως και ενεργοποιούνται μέσω της οικείας εφαρμογής από την ΕΘΑΑΕ.
 3. Οι εγκεκριμένοι φοιτητές που είναι μέλη του Μητρώου, λαμβάνουν τη σχετική εκπαίδευση που αφορά στον ρόλο τους και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 4. Διαγραφή μέλους από το Μητρώο Φοιτητών γίνεται είτε μετά από αίτηση του ιδίου είτε με εισήγηση μέλους του ΣΑΠ και σχετική εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου. Οι φοιτητές που είναι μέλη του Μητρώου διαγράφονται αυτοδίκαια με τη λήψη του πτυχίου ή με την παρέλευση του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται δύο (2) χρόνια από την τυπική διάρκεια του προγράμματος σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 5. Το Μητρώο Φοιτητών δεν γνωστοποιείται δημόσια. Το όνομα του μέλους που έχει συμμετάσχει σε αξιολόγηση ανακοινώνεται με τους όρους ανακοίνωσης της σύνθεσης των ΕΕΑΠ.
 6. Η ΕΘΑΑΕ χορηγεί βεβαίωση στα μέλη του Μητρώου Φοιτητών – μετά από αίτημά τους – για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο και σε Επιτροπή/ές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.
  Η ιδιότητα «μέλος του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ» θα μπορεί να αναφέρεται συστηματικά ως στοιχείο του βιογραφικού σημειώματος των επιλεχθέντων και ως δείγμα της ενεργού συμμετοχής τους στις δράσεις διασφάλισης ποιότητας για τη βελτίωση των ΑΕΙ.
Blog Attachment