Προπτυχιακές

#

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) προσφέρει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, διάρκειας 5 ετών, που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του, πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, στο σχεδιασμό προϊόντων και άλλων αντικειμένων, κύρια με βάση το ξύλο, τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομία και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη. Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντελεί στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες):

Γνώσεις

Συνολικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως δασολόγοι, επιστήμονες ξύλου και σχεδιαστές, αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις και πλήρη κατανόηση των θεμελιωδών αρχών, ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών, εννοιών, διαδικασιών και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε φαινόμενα και προβλήματα που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο και αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, από την πρωτογενή παραγωγή έως και την τελική χρήση των προϊόντων (ξύλου και άλλων προϊόντων της δασικής παραγωγής) και οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχουν. Οι γνώσεις αυτές αφορούν τη διοίκηση, την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, την ενίσχυση του πολυλειτουργικού τους ρόλου και την οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση άγριας πανίδας, την αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, τη δασοκομία, οικολογία και το γενετικό απόθεμα των δασών, τη μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών, υδρονομικών και δασικής οδοποϊίας έργων, καθώς και για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών ή κινδύνων,τη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών προϊόντων, την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, την οικονομική της δασικής παραγωγής και των δασικών εκμεταλλεύσεων, τις βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους και της παραγωγής ενέργειας από δασική βιομάζα, τη διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, την πρόληψη των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, οι αποκτώμενες γνώσεις περιλαμβάνουν την ανάδειξη και ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής αξίας των δασών, τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση, μετριασμό και αντοχή στην κλιματική αλλαγή και τη βιοοικονομία, τη βιώσιμη διακίνηση και αξιοποίηση δασικής βιομάζας, την τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών, την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών, καρπών και άλλων μη ξυλωδών προϊόντων του δάσους και τη βιώσιμη επιχειρηματική αξιοποίηση των προϊόντων του δάσους, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, την τηλεπισκόπηση και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για τον χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα αποκτούν επιστημονικές γνώσεις τεχνολογίας ξύλου, δομής, ιδιοτήτων και αναγνώρισης των επιμέρους ειδών ξύλου, κυκλικής οικονομίας και μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου, σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων και ξύλινων κατασκευών, των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, γνώσεις ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, γνώσεις λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου, και γνώσεις μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων, εφαρμογής πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα ξύλου, επίπλου αλλά και στα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον. Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, αποκτούν γνώσεις και σε θέματα εισαγωγής, ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, την ανάπτυξη στρατηγικής, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, τη χρηματοδότηση, σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων καθώς και δημοσιών και ιδιωτικών επενδύσεων, της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Ικανότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με τις γνώσεις που λαμβάνουν στο ΠΠΣ είναι ικανοί να στελεχώσουν και διοικήσουν κρατικές, αλλά και ιδιωτικές δομές διαχείρισης και αξιοποίησης δασικών και άλλων χερσαίων φυσικών πόρων, να διαχειριστούν αειφορικά και να συντάξουν σχέδια εκμετάλλευσης, προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης άγριας πανίδας, αξιοποίησης ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, να συντάξουν μελέτες και να επιβλέψουν την κατασκευή δασοτεχνικών, υδρονομικών έργων και οδικών υποδομών, να διαχειρίζονται τα τεχνικά έργα περιαστικών και μη, δασικών και ορεινών περιοχών, να συντάξουν μελέτες επεξεργασίας και ελέγχου ποιότητας και εμπορίας δασικών προϊόντων, να προσδιορίσουν τις δράσεις και το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, να συντάξουν σχέδια και οργανογράμματα δασικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων δάσους, να προσδιορίσουν τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, να συντάξουν σχέδια τουριστικής ή άλλης αξιοποίησης περιαστικών και αισθητικών δασών, να οργανώσουν την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες τηλεπισκόπησης και υπόβαθρα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για τη σύνταξη δασικών χαρτών και τον χαρακτηρισμό γαιών και να διαχειριστούν ψηφιακά δεδομένα δασικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχουν ακόμη την ικανότητα να αποτιμήσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη συνολική οικονομική αξία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και της βιοποικιλότητας, να εκτιμήσουν και να υπολογίσουν το κόστος και τις προσόδους της παραγωγής των δασικών εκμεταλλεύσεων, να αναδείξουν τη συμβολή των δασών στην αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιούν επιχειρηματικό σχεδιασμό και να αξιολογούν επενδύσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, να σχεδιάζουν τη στρατηγική, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, να διαμορφώνουν τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς αναπτυξιακά έργα, προγράμματα και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Επιπρόσθετα, αποκτούν ικανότητες εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας και των επιστημονικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, ικανότητες υλοποίησης των αρχών και των κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου-επίπλου, να επιδεικνύουν ικανότητες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, στελέχωσης και ανάληψης θέσεων ευθύνης σε μονάδες ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και σε μονάδες εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, να διακατέχονται από την ικανότητα αντίληψης της σύγχρονης λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου και να επιδεικνύουν ικανότητες εφαρμογής γνώσεων μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων, ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα ξύλου-επίπλου και φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και ικανότητες διαχείρισης τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρωπίνων πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών.

Δεξιότητες

Οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, υλοποιούνται με τις παρακάτω δεξιότητες: ανάπτυξη επιτελικών σχεδίων διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής διοίκησης κρατικών, αλλά και ιδιωτικών δομών διαχείρισης και αξιοποίησης δασικών και άλλων χερσαίων φυσικών πόρων, σύνταξη δασοκομικών σχεδίων και σχεδίων εκμετάλλευσης, προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης άγριας πανίδας και της συνολικής οικοσυστημικής διαχείρισης των δασών, αξιοποίησης ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, σύνταξη μελετών κατασκευής δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων, διακίνησης, επεξεργασίας και ελέγχου ποιότητας και εμπορίας δασικών προϊόντων, εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων δράσης για την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και οργανογραμμάτων δασικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων δάσους, σύνταξη σχεδίων τουριστικής ή άλλης αξιοποίησης περιαστικών και αισθητικών δασών, σύνταξη σχεδίων διαχείρισης κινδύνων, δόμησης σχεδίων παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, παραγωγή θεματικών χαρτών για τον χαρακτηρισμό γαιών στη βάση αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων και υποβάθρων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τη διαμόρφωση ψηφιακών μοντέλων εδάφους και άλλων δασικού ενδιαφέροντος. Ακόμη, οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να αποτιμούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη συνολική οικονομική αξία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων, να εκτιμούν και να υπολογίζουν το κόστος και τις προσόδους της παραγωγής των δασικών εκμεταλλεύσεων, να συντάσσουν μελέτες που αφορούν τη συμβολή των δασών στην αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να αξιολογούν επενδύσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους κλάδους ξύλου και επίπλου, να αναζητούν χρηματοδότηση, να σχεδιάζουν τη στρατηγική, το μάρκετινγκ των δασικών προϊόντων, των προϊόντων και επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, να διαμορφώνουν τη δασική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς αναπτυξιακά έργα, προγράμματα και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, καθώς και δεξιότητες επιχειρηματικής συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα κατέχουν δεξιότητες σύνταξης και εφαρμογής σχεδίων κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας, καθώς και επιστημονικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, σύνταξης εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων κατά την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, και λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών αξιοποίησης ξύλου, κατοχής δεξιοτήτων ευθύνης σε μονάδες ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και ανάπτυξης σχεδίων marketing και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, δεξιότητες σύλληψης της σύγχρονης λειτουργίας της αγοράς επίπλων και προϊόντων ξύλου και των απαιτήσεων των πελατών, και επίδειξης και εφαρμογής δεξιοτήτων στην εφαρμογή μεθοδολογιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και εμπορίας συστημάτων CAD/CAM/CAE, συστημάτων πληροφορικής, ψηφιακών τεχνολογιών και παραγωγής πρωτοτύπων, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτομίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών και να εκτελούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

#

Συνολικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, ως δασολόγοι, επιστήμονες ξύλου και σχεδιαστές, αποκτούν γνώσεις και κατανόηση των διαδικασιών και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο, και αφορούν: τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, τη διαχείριση άγριας πανίδας, την αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων, τη μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, τη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών προϊόντων, την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, τις δασικές εκμεταλλεύσεις, τις βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, τη διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, την τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών, την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και καρπών του δάσους, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, την τηλεπισκόπιση και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ είναι σε θέση να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σχετικά με αποφάσεις εφαρμογής τεχνολογικών μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής επίπλων, προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, την εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, τη μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, την εμπορία επίπλων και προϊόντων ξύλου, την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση και εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων κά.

Τέλος, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ θα διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να στελεχώσουν με επιτυχία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα, αλλά και να έχουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα επαγγελματικά εχέγγυα για τη δημιουργία δικής τους ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας.