Πολιτικές ποιότητας

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα από το 2005 (Ν. 3374/2005). Βασικός στόχος που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το αίσθημα ευθύνης του κάθε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος έναντι των φοιτητές/τριών και της κοινωνίας για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αλλά και έρευνας. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (εφεξής ΠΘ) έχει συσταθεί και λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 14, Ν. 4009/2011. Η ΜΟΔΙΠ είναι «το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να μεταδίδει τη γνώση με αποδοτική διδασκαλία και να παράγει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία με καινοτόμο έρευνα» (όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του ΠΘ). Μεταξύ άλλων, η ΜΟΔΙΠ αποσκοπεί στη περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ποιότητας των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του ΠΘ, στην παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επιστημόνων με υψηλή κατάρτιση και διεθνή αναγνώριση, την προώθηση της αριστείας και στη βελτίωση της θέσης των επιμέρους Ακαδημαϊκών Μονάδων, αλλά και του ΠΘ γενικότερα. Γι’ αυτό το λόγο έχει συσταθεί και λειτουργεί η ΜΟΔΙΠ στο ΠΘ και οι ΟΜΕΑ σε κάθε Τμήμα, που έχουν αναλάβει την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και καταθέτουν στη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. Στη συνέχεια η ΜΟΔΙΠ εγκρίνει τις Τετραετείς Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων και τις υποβάλει στην ΕΘΑΕ, ενώ παράλληλα υποβάλει στη Σύγκλητο του ΠΘ την Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΠΘ κάθε δύο χρόνια για ενημέρωση. Διαβάστε περισσότερα...

Πολιτικές Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στις σχετικές με τα προγράμματά του γνωστικές περιοχές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στοχεύει στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα, στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Κύριος στόχος του ΠΘ είναι η αναγνώριση και η ελκυστικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα στην επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διεθνής αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού του έργου. Διαβάστε Περισσότερα...