Ερευνητικά προγράμματα

«Smart Pharmaceutical Manufacturing- SpuMoNI», CHIST-ERA 2017. ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019». (2019-2021) Προϋπολογισμός έργου 1.100.000€, προϋπολογισμός Παν. Θεσσαλίας 185.000€) Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Α. Καραγεώργος

«Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας (μέρους) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους)» (κωδ. EE-ΠΘ: 6182) (2019-2021) προϋπολογισμός 55.800€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης

«Εκτίμηση της επίδρασης της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων σε είδη ορνιθοπανίδας και οικολογική αξιολόγηση περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης». Φορέας χρηματοδότησης: Υδροαιολική Αιγαίου. (2014-2021). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Εκτίμηση της επίδρασης της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων σε είδη ορνιθοπανίδας και οικολογική αξιολόγηση περιοχών στις νήσους Κω, Ψέριμο, Κάλυμνο και Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας χρηματοδότησης: Νησιώτικος Άνεμος ΑΕ. (2014-2021). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Βελτίωση της οργάνωσης και του συστήματος κοστολόγησης εταιρείας My Furniture Ltd» (Κωδ. 6133 – ΕΛΚΕ Π.Θ.) (2019-2020) - Προϋπολογισμού 12.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης. «Ευφυές Σύστημα Αξιολόγησης Κινδύνου για Διεξαγωγή Ελέγχων μη Συμμορφωσης με Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΘ 995/2010». Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (2019) προϋπολογισμός έργου 10.000€, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Α. Καραγεώργος

«Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΜΙΕΕΚ σε Εργαλειομηχανές CNC και Συστήματα CAD‐CAM» (Κωδ. 6208 – ΕΛΚΕ Π.Θ.) (2019) - Προϋπολογισμού 12.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης. «Πλάνο διαδοχής και ανάπτυξη της εταιρείας Αχιλλέας Γιάγκου & Υιοί Ltd» (2018-2019) - Προϋπολογισμού 12.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Νέες Τεχνολογίες, σχεδίαση και μάρκετινγκ επίπλων» της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (2019) - Προϋπολογισμού 9.900 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Nature for Youth and City» (κωδ. EEE-TEI/Θ: 4801) (2016-2019) προϋπολογισμός 21.611€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης «Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις για την εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 995/2010». Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Προϋπολογισμός: 43.665 €, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Σκαρβέλης

«Έρευνα στην Αποκατάσταση Δασολίβαδων του τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας» (κωδ. EEE-TEI/Θ: 3823) (2013-2017) προϋπολογισμός 22.595€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης «Επιβράβευση ΓΓΕΤ για το Ευρωπαϊκό έργο FIBRE-RTD / FP7» της ΓΓΕΤ - ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας (2017) Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Καραστεργίου.

«Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας της κυπριακής εταιρείας Filippou Woodworks Ltd στην Αγγλική αγορά ξυλουργικών κατασκευών» (2016-2017) - Προϋπολογισμού 10.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, Τμήμα 1: Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος» (κωδ. EEE-TEI/Θ: 3952) (2015-2016) προϋπολογισμός 8.442€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης

«Ειδική Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» (κωδ. EEE-TEI/Θ: 3955) (2015-2016) προϋπολογισμός 13.783€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης

«Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας στη Λίμνη Παμβώτιδα». Φορέας χρηματοδότησης: Υλωρική Ε.Ε.. (2015-2016). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου». Φορέας χρηματοδότησης: Τεχνοομοιοσταση ΑΕ. (2014-2016). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα». Φορέας χρηματοδότησης: Υλωρική ΕΕ. (2014-2016). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου». Φορέας Χρηματοδότησης: Υλωρική ΕΕ. (2014-2016). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου». Φορέας χρηματοδότησης: Τεχνοομοιοσταση ΑΕ. (2014-2016). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«ΑΙΘΗΚΟΣ - Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών». Χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014 του προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4860 (2015-2016) – Προϋπολογισμού 56.000€, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης. «Νέες τεχνολογίες, σχεδιασμός και μάρκετινγκ ξύλινων επίπλων» της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ (2016) - Προϋπολογισμού 10.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Δυναμική Δικτύωση Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλου και Ξυλοκατασκευών με χρήση Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού». ΕΣΠΑ 2007-2013: Πράξη Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (2013-2015), Συνολικός προϋπολογισμός 500.000€, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Α. Καραγεώργος

«Έλεγχος Ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας», Πρόγραμμα: “Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ”, προϋπολογισμός 100.000€, (2015), Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Α. Καραγεώργος

«Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου». Πρόγραμμα ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ’, (2012-2015) Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Καραστεργίου.

«ΠΕΓΑ – Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ) (2015) Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Καραστεργίου. «Outdoor testing of Kebony® wood decks in a 3-year exposure in Greece». Ερευνητική συνεργασία με τη νορβηγική εταιρεία ξύλου Kebony ASA. Μελέτη ανθεκτικότητας ξύλινων δαπέδων εξωτερικού χώρου (decks) στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας (weathering tests)., (2012-2015), προϋπολογισμού 12.000 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«Τεχνική υποστήριξη - πιλοτικές δοκιμές - παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος κόντρα-πλακέ». Ερευνητική συνεργασία με την εταιρεία NTL Chemical Consulting. Τεχνική υποστήριξη και μετρήσεις. Πιλοτικές δοκιμές παραγωγής κόντρα-πλακέ. Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων και μετρήσεις Perforator». (2010-2015), προϋπολογισμού 14.000 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχες της Κρήτης». Φορέας χρηματοδότησης: Υδροαιολική Αιγαίου. (2013-2015). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Testing of Plato®wood products in a 3-year outdoor exposure in Greece using weathering and block tests». Τεχνολογική συνεργασία με την ολλανδική επιχείρηση ξύλου Plato International BV. Μελέτη ανθεκτικότητας ξυλεπενδύσεων (cladding) στη χώρα μας. Δοκιμές block-test ανθεκτικότητας σε μύκητες σήψης. (2011-2014), προϋπολογισμού 10.500 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«GSF (Green Smart Furniture) – Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο – Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του», στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Δια βίου εκπαίδευση. Εγκρίθηκε ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία και κρίση από reviewersτου εξωτερικού, (2012-2014) -Προϋπολογισμού 90.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Έρευνα & ανάπτυξη για νέα σκευάσματα νανοτεχνολογίας για προστασία του ξύλου». Ερευνητική συνεργασία με τη εταιρεία νανοτεχνολογίας NanoPhos A.E. Τεχνικές μελέτες και δοκιμές σε νέα προϊόντα προστασίας του ξύλου έναντι μυκήτων, τερμιτών & UV. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δραστικά αντιδραστήρια για βελτιωμένα νανοσκευάσματα» (2010-2013), προϋπολογισμού 12.000 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις νήσους Ίο, Αμοργό, Ανάφη και Αστυπάλαια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας χρηματοδότησης: ΕΕΝ HELLAS S.A. (2012-2013). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Κω, Ψέριμο, Κάλυμνο και Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας χρηματοδότησης: ΕΕΝ HELLAS S.A. (2012-2013). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρόδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας χρηματοδότησης: ΕΕΝ HELLAS S.A. (2012-2013). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Μελέτη της σχέσης των νοσημάτων ειδών άγριας πανίδας με την ποιότητα των ενδιαιτημάτων τους». Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (FP7) με το ΚΕΤΕΑΘ με τίτλο «Novel Technologies for Surveilance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife” (WildTech) (2010-2013). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μπελεχέρι» του Δήμου Νιάτων του Ν. Λακωνίας». Φορέας χρηματοδότησης: Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε. (2011-2012). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων σε περιοχές της Κρήτης». Φορέας χρηματοδότησης: Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε. (2011-2012). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Λεύκες» του Δήμου Λεωνιδίου του Ν. Αρκαδίας». Φορέας χρηματοδότησης: Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε. (2011-2012). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών, χρηματοδότηση Γ.Γ.Ν. Γενιάς. Υποέργο: Ξύλινες δομικές κατασκευές για εφαρμογή στον αγροτικό τομέα». Προϋπολογισμός: 11.300€ Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Σκαρβέλης

«Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας ΑΓΕΧ με τη μέθοδο Perforator (EN 120)». Ερευνητική συνεργασία με τη βιομηχανία ΑΓΕΧ Α.Ε. Δειγματοληψία δειγμάτων κόντρα-πλακέ από σχολικά θρανία παραγωγής της. Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης με βάση τα διεθνή πρότυπα. (2008-2011), προϋπολογισμού 9.500 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«Πληθυσμιακή καταμέτρηση του πληθυσμού του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) στο Δάσος Φρακτού Οροσειράς Ροδόπης του ν. Δράμας». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, Δασαρχείο Δράμας, Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας. (2009-2011). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Απογραφή Παρόχθιας Δασικής και Ψευδαλπικής Λιβαδικής και Δασικής Βλάστησης στην Περιοχή των Πρεσπών Ελλάδας-FYROM» (κωδ. EEE-TEI/Λ: 557) (2009-2010) προϋπολογισμός 20.000€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης

«Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και Δασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR 1340001)» και «Όρη Βαρνούντα (GR 1340003)» (κωδ. EEE-TEI/Λ: 3770) - (2009-2010) προϋπολογισμός 69.696€ – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Βραχνάκης

«Φύλαξη / επόπτευση ειδών άγριας πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή «Οροσειρά Ροδόπης». Πρόγραμμα ενταγμένο στο μέτρο 3.2 του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/Phare CBC Ελλάδα – Βουλγαρία. Χρηματοδότηση: INTERREG IIIA/Phare CBC Ελλάδα – Βουλγαρία. Υλοποίηση: ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης. (2005-2008). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Επίδραση της άρδευσης και προσφοράς νερού στο λαγό (Lepus europaeus) σε λιβαδικές εκτάσεις του Ν. Θεσσαλονίκης». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. (2006-2008). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Προσδιορισμός της έναρξης της προαναπαραγωγικής μετανάστευσης της κελαϊδότσιχλας (Turdus philomelos) και του κότσυφα (Turdus merula)». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. (2002-2008). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Επικαιροποίηση της μελέτης – έρευνας πρότυπη επιχειρησιακή οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση βοσκοτόπων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Διάσελλου, Αχλαδοχωρίου, Γριζάνου, Αγρελιάς & Λιόπρασου του Νομού Τρικάλων», (2008), Προϋπολογισμού 10.000 € - Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης.

«Μελέτη Καινοτόμων Συνδεσμολογιών Τύπου Finger – Joint σε Ξύλινες Κατασκευές – Περιβαλλοντικές Εφαρμογές στην Ελληνική Επιπλοποιία», στο Πρόγραμμα ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ’, (2005-2006). Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Καραστεργίου.

«Μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη βιομηχανία ξύλου Woodman». Συνεργασία με τη βιομηχανία ξύλου Woodman Ο.Ε. για τη μελέτη της γραμμής παραγωγής της επιχείρησης. Καταγραφή της κατάστασης. Τεχνικές προτάσεις και συμβουλές για νέα επένδυση». (2004-2005), προϋπολογισμού 10.000 €. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

«Συντονισμένες διακρατικές δράσεις προστασίας και φύλαξης της άγριας πανίδας στη Ροδόπη». Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ από πόρους του ΕΤΕΡΠΣ στο πλαίσιο του προγράμαμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Φορέας υλοποίησης: ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης. (2003-2004). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διάσωση του κολχικού φασιανού (Phasianus colchicus colchicus) στο Δέλτα του Νέστου και δημιουργία δομής για την επαναεισαγωγή του σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας». Προϋπολογισμός 25.000 €. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ από πόρους του ΕΤΕΡΠΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Φορέας υλοποίησης: ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης. (2003-2004). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Διερεύνηση του ενδιαφέροντος για το κυνήγι και την κυνηγετική εκπαίδευση των νέων κυνηγών». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. (2003-2004). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Παρακολούθηση της παρουσίας και της πληθυσμιακής κατάστασης των ειδών πτηνοπανίδας σε επιλεγμένους υγροτόπους της Μακεδονίας και Θράκης (Λ. Βόλβη, Λ. Κορώνεια, Πικρολίμνη, Δέλτα Γαλλικού - Αξιού - Λουδία, Δέλτα Έβρου, Λ. Βιστωνίδα, Λιμνοθάλασσες Ν. Ροδόπης & Ξάνθης, Λιμνοθάλασσα Επανομής και Αλυκές Μεγάλου Εμβόλου) με έμφαση στην πτηνοπανίδα». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. (1998-2002). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας

«Προσδιορισμός της φαινολογίας της μετανάστευσης των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών στους υγρότοπους Λιμνοθάλασσας Επανομής και Αλυκών Μεγάλου Εμβόλου». Χρηματοδότηση και υλοποίηση: ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης. (1999-2000). Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Μπίρτσας