Εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές

I. Kavasidis, E. Lallas, V. C. Gerogiannis, and A. Karageorgos, (2022). “Analytics and Blockchain for Data Integrity in the Pharmaceuticals Industry”, 2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communication (CTISC), ISBN 978-1-6654-5873-3.

Pouliana, L., Lappas, A., Leontis, D., and Aspridis, G., (2022). “Quality Management in the educational process. A case study in W. Thessaly”, στον τόμο των πρακτικών του 7ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 15- 17/10/2021.

Ασπρίδης, Γ., (2022). «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης και η μη λεκτική επικοινωνία. Η οπτική των φοιτητών», στον τόμο των πρακτικών του 7ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 15-17/10/2021.

K Ninikas, J Kechagias, NA Fountas, NM Vaxevanidis; A study of Fused Filament Fabrication process efficiency: ABS vs PLA materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1235 (1), 012007; 2022.

Chrysanidis T., Alamanis N. and Papageorgiou G. 2022. Experimental Study on the Effect of Elongation Degree on the Cracking of Highly-Reinforced R/C Members. Proceedings of the 7th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE'22) Lisbon, Portugal Virtual Conference – April 10 – 12, 2022 Paper No. ICSECT 147. DOI: 10.11159/icsect22.147.

Chrysanidis T., Alamanis N. and Papageorgiou G. 2022. Experimental and Numerical Study of Strain Degree of Medium Reinforced Prism Specimens. Proceedings of the 7th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE'22) Lisbon, Portugal Virtual Conference – April 10 – 12, 2022 Paper No. ICSECT 147. DOI: 10.11159/icsect22.147.

Samaras D., Damianidis C., Fotiadis G., Tsiftsis S. 2021: Floristic and ecological differentiation of fir forest communities in the mountains of south-central Greece. 29th Conference of European Vegetation Survey, “Revegetating Europe – Contributions of the EVS to the UN Decade on Ecosystem Restoration”, online conference, 6-7 September 2021, pp. 55 (https://doi.org/10.5281/zenodo.5171736).

Papageorgiou G., Kaltsidis D., Nako O., Paschalis E., Alamanis N. and Chrysanidis T. 2021. Speed Limits and Accident Rates on Highways around the World, is there a Corellation? 2nd International Conference on Environmental Design. Laboratory of Technology and Policy of Energy and Environment (LATPEE), Hellenic Open University. 23-24 October 2021, 899(1), 012063. Virtual.

Kokotini F., Alamanis N., Papageorgiou G., Paschalis E., Chrysanidis T. and Papadimitriou E. 2021. In Site Geotechnical Investigations in City of Larissa on the Construction Environment. 2nd International Conference on Environmental Design. Laboratory of Technology and Policy of Energy and Environment (LATPEE), Hellenic Open University. 23-24 October 2021, Virtual.

Chrysanidis T., Gkigki A., Papageorgiou G. and Alamanis N. 2021. Does the Design According to the Seismic Zone Affect the Environment and the Manufacturing Cost of a 5-Storey R/C Building with a Conventional Plan? 2nd International Conference on Environmental Design. Laboratory of Technology and Policy of Energy and Environment (LATPEE), Hellenic Open University. 23-24 October 2021, Virtual.

Zoumboulaki M., Tsokani A., Tsarpala M., Alamanis N., Papageorgiou G., Paschalis E., Chrysanidis T. and Chouliaras I. 2021. Environmental Impact of Landslides. 2nd International Conference on Environmental Design. Laboratory of Technology and Policy of Energy and Environment (LATPEE), Hellenic Open University. 23-24 October 2021, Virtual. Poster.

Papageorgiou Gr., Paschalis Ev., Alamanis N., Zachos D. and Chrysanidis Th. 2021. Evaluation of Static Slope Stability Methods, Regarding to Areas with Buried Gas Pipelines, Sewerage and Cable Networks. 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis, 30 August – 3 September 2021, Volos, Greece.

Lokkas Ph., Alamanis N., Xafoulis N., Papageorgiou Gr., Paschalis Ev. and Zachos D. 2021. A Consistent Approach on the Optimization of the Existing Forms of Energy. 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis, 30 August – 3 September 2021, Volos, Greece.

Paschalis Ev., Alamanis N., Papageorgiou Gr., Tselios D., Zahidou A. and Boufikos I. 2021. Energy Production through Water Supply Network. The case of Larissa City, Greece. 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis, 30 August – 3 September 2021, Volos, Greece.

Zachos D., Alamanis N., Papageorgiou Gr., Chrysanidis Th., Xafoulis N. and Paschalis Ev. 2021. Comparative Study Determining the Characteristic Elements of a Support Retaining System Anchored on the Top, in a Deep Trench for Buried Energy Pipelines, with a Vertical Excavation Front. 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis, 30 August – 3 September 2021, Volos, Greece.

Chrysanidis Th., Papageorgiou Gr., Alamanis N., Mousama D. and Tzatzo E. 2021. Impact of Seismicity to the Construction Cost of the Load-Bearing Structure of a 5-Storey R/C Building and Resulting Emissions. 8th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Crisis, 30 August – 3 September 2021, Volos, Greece.

Chrysanidis T.A., Alamanis N.O. and Papageorgiou G.P. 2021. Investigation of the Impact of Seismic Zone to the Cost of Construction of a 5-Storey R/C Building. Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 27-30 June 2021, Athens, Greece.

Sioulas P.A., Chrysanidis T.A., Alamanis N.O..and Papageorgiou G.P. 2021. Study of the Influence of Seismic Action on the Construction Cost of the Load-Bearing Structure of a Ten-Storey R/C/ Building. Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 27-30 June 2021, Athens, Greece.

NA Fountas, I Papantoniou, JD Kechagias, DE Manolakos; Experimental investigation on flexural properties of FDM-processed PET-G specimen using response surface methodology. MATEC Web of Conferences 349, 01008; 2021.

Trigkas, M., Karagouni, G., 2021. Pilot investigation of the Green Public Procurement model in the Greek Forest service. The 33rd Annual EAEPE Conference 2021, Recovery from the Covid-19 Pandemic: Re-thinking the role of the State towards safe, cohesive, sustainable, and innovative economies. 2-4 September, online conference.

Ζάρρα, Π., Λεοντής, Δ., Ασπρίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., και Κουκουμπλιάκος, Ι., (2021). «Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής ηθικής και αξιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος». Εισήγηση στο 20ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Τρίκαλα 3-6/10/2021. Πρακτικά Συνεδρίου, Β΄ τόμος 576 – 584.

Zarra, P., Mysirli, F., και Aspridis, G., (2021). “Smart Class Apollo : The implementation of the innovative google classroom and its contribution to learning during the global health crisis of Covid-19”, V Congreso Virtual International de Education, Innovation y TIC, 10-11/12/2020, Conference Proceedings, Madrid (1430-1434).

Glykeria Karagouni, Marios Trigkas, (2021) “Pilot Investigation of the Green Public Procurement Model in the Greek Forest Service”, 33rd Annual EAEPE Conference, Recovery from the Covid-19 Pandemic: Re-thinking the role of the State towards safe, cohesive, sustainable, and innovative economies, 2-4 September, 2021, ONLINE CONFERENCE,

Bothos I., Skarvelis M. 2021. Examining Furniture Preferences of the Elderly in Greece. In: Smart Objects and Technologies for Social Good: 7th EAI International Conference, GOODTECHS 2021, Virtual Event, September 15–17, 2021, p.p. 300-310, Proceedings, Springer.

Eythymios Lallas, Anthony Karageorgos and Georgios Ntalos “An Ontology based approach for Regulatory Compliance of EU Reg. No 995/2010 in Greece”, European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA) 2021 Conference, MDPI Engineering Proceedings 9, no. 1: 38. https://doi.org/10.3390/engproc2021009038.

Efthymios Lallas, Ilias Santouridis, Georgios Mountzouris, Vassilis C. Gerogiannis, and Anthony Karageorgos 2021. “An Ontology based Conceptualization of Data Integrity Regulatory Compliance in the Pharmaceutical Industry: The SPuMoNI Case”: ICPS (ACM) Conference Proceedings: In 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2021), ISBN:978-1-4503-9555-7, 26 -28 November 2021, Volos, Greece.

Ninikas K., Kechagias J., Fountas A., Vaxevanidis N.M. A study of Fused Filament Fabrication process efficiency: ABS vs PLA materials. The 25th edition of IManEE International Conference (Innovative Manufacturing Engineering & Energy) 21-23 Oct. 2021. Romania.

I. Bakagiannis, V. C. Gerogiannis, G. Kakarontzas and A. Karageorgos, (2021). "Machine learning product key performance indicators and alignment to model evaluation," 2021 3rd International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communication (CTISC), pp. 172-177, doi: 10.1109/CTISC52352.2021.00039.

Lallas E., I. Santouridis, G. Mountzouris, V. C. Gerogiannis and A. Karageorgos (2021). “An Ontology based Conceptualization of Data Integrity Regulatory Compliance in Pharmaceutical Industry: The SPuMoNI Case”. 25th Pan-hellenic Conference on Invomatics, Volos, Greece.

Tzimos D., V. C. Gerogiannis, S. Le Hoang and A. Karageorgos (2021). “A Recommender System based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Software Requirements Prioritization”. 25th Pan-hellenic Conference on Invomatics, Volos, Greece. Lallas Ε. and A. Karageorgos (2021). “An Ontology based approach for Regulatory Compliance of EU Reg. No 995/2010 in Greece”, European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA) 2021 Conference, To appear.

Karagouni, G., Mormori A., Papadopoulos, I., Trigkas, M., (2020), “Citizens As Active Consumers In The Ongoing Transition To The Circular Economy”, The 13th Annual Euromed Academy Of Business (ΕΜΑΒ) Conference, Business Theory and Practice Across Industries and Markets, VIRTUAL conference, September 9-10, 2020

Trigkas, M., Karagouni, G., Nikolaidis, K., & Papadopoulos, I. (2020) “Concepts Of Bioeconomy. Environmental, Economic And Technological Approaches”, The 13th Annual Euromed Academy Of Business (ΕΜΑΒ) Conference, Business Theory and Practice Across Industries and Markets, VIRTUAL conference, September 9-10, 2020

Karagouni G., (2020), “Questioning feedback loops between Dynamic Capabilities (DCs), their antecedents and learning as DC outcome: the context of the study’, 32nd Annual EAEPE Conference 2020. The Evolution of Capitalist Structures: Uncertainty, Inequality, and Climate Crisis, virtual conference.

Ασπρίδης, Γ., (2020). «Η συμβολή της Πολιτειακής Παιδείας στη δημιουργία πολιτικών όντων στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας». 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 16-18/10/2020, πρακτικά συνεδρίου, Β΄ τόμος (492 - 499).

Stampelos, X., Nikova, D., Rossidis, I., Aspridis, G., και Pouliana, L., (2020). “Contribution of knowledge management to the function of public administration. The case study of the region of N. Aegean”. Στον τόμο των πρακτικών του International Scientific Conference με θέμα Leadership and Organization Development, Sofia, Bulgaria, 29- 30/11/2019 (340 - 348).

Aspridis, G., (2020). “The educational process in higher education in the era of Covid-19. Students’ view”. Στον τόμο των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου GETL, Croatia, 23-26/9/2020.

Ασπρίδης, Γ., (2020). «Ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας στο σύγχρονο περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων». Στον Α΄ τόμου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13/10/2019 (1173 – 1180).

Foti, D., Voulgaridou, E., Karastergiou, S. Antonios Ν. Papadopoulos. 2020. Value-added Wood Composites Made from Waste Polystyrene as a Binder: a Review (2020). The First International Conference on “Green” Polymer Materials 2020 (CGPM 2020), 05-25 November on line. (doi:10.3390/CGPM2020-07166).

KE Aslani, JD Kechagias, NA Fountas, et al.; Prediction of the main cutting force in longitudinal turning of AISI D6 tool steel bars by applying full and fractional experimental design. MATEC Web of Conferences 318, 01051; 2020

KE Aslani, A Korlos, JD Kechagias, K Salonitis; Impact of process parameters on dimensional accuracy of PolyJet 3D printed parts using grey Taguchi method. MATEC Web of Conferences 318, 01015; 2020

Papageorgiou G., Alamanis N., Tselios D., Paschalis E., Zahos D. and Xafoulis N. 2020. Assessment of methodologies for estimating seismic displacement of slopes with underground energy pipelines. Proceedings of 7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change, 24-27 August 2020, Skiathos, Greece, Book of abstracts, p. 45.

Tselios D., Papageorgiou G., Alamanis N. and Ipsilandis P. 2020. Energy Project Portfolio Selection and Scheduling using Financial Criteria. Proceedings of 7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change, 24-27 August 2020, Skiathos, Greece, Book of abstracts, p. 44.

Zahos D., Bakalis G., Bakalis K., Alamanis N., Papageorgiou G. and Kotsopoulos S. 2020. Comparative Study for Selecting Self-supporting Pile Retaining Wall, in Energy Duct Passages, with Vertical Excavation Front. Proceedings of 7th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change, 24-27 August 2020, Skiathos, Greece, Book of abstracts, p. 47.

Karagouni, G., Mormori, A, Papadopoulos, I., Trigkas, M. (2020). Citizens as Active Consumers in the Ongoing Transition to the Circular Economy. Proccedings of 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 9-10, September 2020, pp. 614-624 (ISSN: 2547-8516, ISBN: 978-9963-711-89-5). https://www.researchgate.net/profile/Marios_Trigkas/publication/344475741_CITIZENS_AS_ACTIVE_CONSUMERS_IN_THE_ONGOING_TRANSITION_TO_THE_CIRCULAR_ECONOMY/links/5f7b0d63299bf1b53e0e4d08/CITIZENS-AS-ACTIVE-CONSUMERS-IN-THE-ONGOING-TRANSITION-TO-THE-CIRCULAR-ECONOMY.pdf

Trigkas, M., Karagouni, G., Nikolaidis, K. Papadopoulos, I., Trigkas, M. (2020). Concepts of Bioeconomy. Environmental, Economic & Technological Approach. Proccedings of 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 9-10, September 2020, pp. 1133-1142 (ISSN: 2547-8516, ISBN: 978-9963-711-89-5). https://www.researchgate.net/profile/Marios_Trigkas/publication/344475716_CONCEPTS_OF_BIOECONOMY_ENVIRONMENTAL_ECONOMIC_AND_TECHNOLOGICAL_APPROACHES/links/5f7b0ac892851c14bcaee679/CONCEPTS-OF-BIOECONOMY-ENVIRONMENTAL-ECONOMIC-AND-TECHNOLOGICAL-APPROACHES.pdf

Mouratidis A., Daniilidou C.G. and Papageorgiou G.P. 2019. Evaluation of pavement maintenance and strengthening techniques, Proceedings of the 7th International Conference “Bituminous Mixtures and Pavements” organized by the Highway Engineering Laboratory, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece in conjunction with BERI (Built Environment Research Institute) of Ulster University, UK and CAIT (Center for Advance Infrastructure Technology) of the University of Mississippi, USA, and the University of Texas San Antonio (UTSA), 12-14 June 2019, Thessaloniki, Greece, pp. 516-523.

Lazogiannis K., Vassilakis E., Poulos S., Kotsopoulos S., Alexopoulos J., Alamanis N. and Papageorgiou G. 2019. UAS-SfM as cost-effective tool for costal monitoring and management, Proceedings of the 1st International Conference “Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works”, NTUA, 8-11 May 2019, Athens, Greece, pp. 135-139.

Alamanis N., Drimonas Ch., Milozis E., Lazogiannis K., Papageorgiou G., Vassilakis Emm., Alexopoulos J., Kotsopoulos S. and Chouliaras I. 2019. Improvement measures and prospects for the development of “Glyfada” Marina, Attica, Greece, Proceedings of the 1st International Conference “Design and Management of Port, Coastal and Offshore Works”, NTUA, 8-11 May 2019, Athens, Greece, pp. 37-41.

Lin C., Karlsson O., Mantanis G., Sandberg D. (2019). Fire performance and leach resistance of pine wood impregnated with guanyl-urea phosphate (GUP)/boric acid (BA) and melamine-formaldehyde (MF) resin. In: Proc. of 15th Annual Meeting of Northern European Network, Lund University, Sweden, pp. 147-149

Ninikas, K., Ntalos, G., Mitani, A., Koutsianitis, D. 2019. Energy potentials for building materials from cellular based waste and by-products. 4th International Scientific Conference “Wood technology and product design”, Ohrid, North Macedonia, 4-7 September.

KE Aslani, F Vakouftsi, JD Kechagias, NE Mastorakis; Surface roughness optimization of poly-jet 3D printing using Grey Taguchi method. 2019 international conference on control, artificial intelligence, robotics …; 2019.

K Kitsakis, KE Aslani, N Vaxevanidis, J Kechagias; An internal combustion engine visualization physical prototype applying digital manufacturing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 564 (1), 1-6; 2019.

A Tsiolikas, T Mikrou, F Vakouftsi, KE Aslani, J Kechagias; Robust Design application for optimizing ABS fused filament fabrication process: A case study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 564 (1), 1-6; 2019.

Zaimes G.N., V. Iakovoglou, P. Koutalakis, V. Kiosses, G. Giatas and A. Savvopoulou. 2019. Riparian areas as a tool to mitigate climate change impacts in urban settings: The case study of Drama City, Greece. Proceedings of the International Conference on Climate Change and Forestry (ICCCF 2019). 13th-14th November, 2019, Beldibi/Antalya, TURKEY.

Iakovoglou V., M. Obeitat, S. Khayat, G.N. Zaimes and O. Papantsiou. 2019. WaSec - Neighborhood Network (WS-NN). European Union - Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building in higher education. Project # 598480-EPP-1-2018-1-PS-EPPKA-2-CBHE-JP. pp. 38.

Trigkas, M., Mpyrou K., Karagouni, G., Papadopoulos, I. 2019. Circular Economy. The Way the Greek Industry Leaders do it. The 12th Annual Euromed Academy of Business (ΕMAB) Conference, “Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment”. Thessaloniki, Greece, September 18-20, 2019.

Papadopoulos, I., Trigkas, M., Drakopoulos, I. 2019. Business accounting. How does it help to business operations and strategy in Greek and Cypriot wood enterprises? 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2019), 10-12 July, Heraklion Crete.

Belias, D., Velissariou, E., Koustelios, Ath., Aspridis, G., et al. (2019). “Customer Relationship Management and Social media in Greek tourism”. In Sakas, D., - Nasiopoulos, D., (eds). Strategic Innovative Marketing IC-SIM 2017, Springer.

Skodova-Parmova, D., Dvorakova, Z., Sdrolias, L., και Aspridis, G., (2019). “Evaluation of LAGs in the Chech Republic”, The International Conference INPROFORUM 2018, 1-2/11/2018, Ceske Budejovice (177 – 181).

Μαγγίνα, Χρ., Τσαγγάρης, Χρ., Ασπρίδης, Γ., και Δημητριάδης, Στ., (2019). «Ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στη χρήση των κοινωνικών δικτύων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μελέτη περίπτωσης στη Δυτ. Θεσσαλίας». Στον τόμο των πρακτικών του 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, τ. Β΄, Οκτώβριος 2018 (946 – 955).

Tsivgiouras, St., Belias, D., Aspridis, G., και Mantas, Chr., (2019). «Stress in teaching : A study occupational stress among school teachers». Στον τόμο των πρακτικών του 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, τ. Β΄, Λάρισα, Οκτώβριος 2018 (254 – 262).

Χατζιπλή, Β., Μπελιάς, Δ., και Ασπρίδης, Γ., (2019). «Η διαχείριση της αλλαγής στις σχολικές μονάδες - Η διαχείριση των συγκρούσεων από την εκπαιδευτική ηγεσία». Στον τόμο των πρακτικών του 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, τ. Β΄, Λάρισα, Οκτώβριος 2018 (283 – 291).

Karagouni G., A. Karagiannis (2019), “Learning as an outcome of dynamic capabilities in case of strategic renewal”, EMAB 12TH Conference, “Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment”, 18-20 September, Thessaloniki Greece, ISBN: 978-9963-711-81-9, pp. 478-496.

Trigkas, M., Mpyrou, K., Karagouni, G., Papadopoulos, I. (2019), «Circular economy. The way the Greek industry leaders do it», EMAB 12TH Conference, “Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment”, 18-20 September, Thessaloniki Greece, ISBN: 978-9963-711-81-9, pp. 1295-1310.

Skarvelis M., Koutsianitis D., Mitani A., Ntalos G. 2019. Drying Chestnut sawn timber in Central Greece. Pro Ligno 2019, 15 (4)., p. 101-106.

Ninikas K., Ntalos G., Mitani A., Koutsianitis D. Energy potentials for building materials from cellular based waste and by-products. 4th International Scientific Conference Wood Technology & Product Design. 4th – 7th Sept. 2019. University Congress Centre, Ohrid, North Macedonia. Ninikas K., Hytiris N., Ntalos G., Skarvelis M. Thermal properties of insulation boards made of tree bark & hemp residues. Forum Wood Building Baltic 2019, 27 Feb. – 1 Mar. 2019, Tallinn, Estonia. https://www.taltech.ee/public/k/Konverentsikeskus/Thermal_properties_of_insulati on_boards_made_of_tree_bark_hemp_residues.pdf

Anastasiadou, K., and Vougias, S. (2019). “Future vehicles in smart cities, in the context of circular economy and sustainable mobility”. International Conference on Changing Cities IV: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Chania, Crete Island, Greece, June 24 to 29, 2019, ISBN: 978-618-84403-0-2

Xenakis, A., A. Karageorgos, E. Lallas, A. E. Chis and H. González-Vélez (2019). "Towards Distributed IoT/Cloud based Fault Detection and Maintenance in Industrial Automation". Procedia Computer Science 151 pp. 683-690. ISSN: 1877-0509.

Vougias, S., Anastasiadou, K., and Vergas, G. (2018). “Redesigning the seafront area of Paphos”, 4th Conference on Sustainable Urban Mobility, 24-25 May 2018, Skiathos Island, Greece Anastasiadou, K., Vougias, S., and Bekiaris, E. (2018). “Smart cities and new vehicle technologies”. International Conference “Circular economy in smart cities”, Ecocity forum, 3- 5 October, 2018, Thessaloniki, Greece.

Βούγιας, Σ., και Αναστασιάδου, Κ. (2018). «Ολοκληρωμένοι δρόμοι (complete streets): για μια βιώσιμη αναδιανομή του αστικού οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης», Διεθνές Συνέδριο «Πόλη υπό κατασκευή», 12-13 Οκτωβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ISBN: 978-618- 83231-3-1.

Ninikas K., Ntalos G., Skarvelis M. Commercial possibilities and energy gain potentials of exploiting waste, tree bark and hemp residues to construct insulation boards. 3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3. International conference, 18-19 Oct. 2018, Braga Portugal. https://www.researchgate.net/publication/328542960_Commercial_possibilities_an d_energy_gain_potentials_of_exploiting_waste_tree_bark_and_hemp_residues_to_ construct_insulation_boards

Hytiris N., Ninikas K., Aaen B. Energy performance of a heating system via wastewater management. 2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'18) Niagara Falls, Canada, 10 – 12 June 2018. https://avestia.com/RTESE2018_Proceedings/files/paper/RTESE_112.pdf

E. N. Lallas ; A. Xenakis ; G. Stamoulis ; J. Korinthios “QoS and MPLS design issues in NoCs”, Published in: 2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Society Media Conference (SEEDA_CECNSM), 22-24 Sept. 2018, Kastoria, Greece, Date Added to IEEE Xplore: 29 November 2018, DOI: 10.23919/SEEDA-CECNSM.2018.8544942

Karagouni G., (2018), “Circular Bioeconomy: do we really need another concept?”, In 11th Annual Conference of the Euro Med Academy of Business (EMAB), Valletta, Malta, Sept12-14, ISBN: 978-9963-711-68-0, pp. https://www.researchgate.net/publication/329702475_CIRCULAR_BIOECONOMY_DO_WE_REALLY_NEED_ANOTHER_CONCEPT

Karagouni G., A. Protogerou, (2018), “Dynamic capabilities and entrepreneurial management in a seventh-generation family-business: the case of succession in Loulis Mills”, EAEPE 2018 on Evolutionary foundations at a crossroad: Assessments, outcomes and implications for policy makers, Nice France, September 6-8.

Papadopoulos I., Platogianni, E., Trigkas M., Karagouni G., (2018), “The use of Internet Marketing by Greek Furniture SMEs”, 6th ICCMI, Athens, Greece, June 27-29, pp.552-558 https://www.researchgate.net/profile/Marios_Trigkas/publication/328095020_The_use_of_Internet_Marketing_by_Greek_Furniture_SMEs/links/5bb7196f4585159e8d869aa0/The-use-of-Internet-Marketing-by-Greek-Furniture-SMEs.pdf

D. Belias, E. Velissariou, D. Kyriakou, L. Vasiliadis, G. Aspridis, C. Mantas, L. Sdrolias και N. Kakkos, «The importance of CRM and social media in the Greek wine tourism industry», in Katsoni, V., and Velander, K., (eds) (2018). Innovative Approaches to Tourism and Leisure. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer (249 - 59).

*D. Belias, E. Velissariou, D. Kyriakou, L. Vasiliadis, G. Aspridis, C. Mantas, Al. Roditis και Ath. Koustelios, “Greece as a sport tourism destination”, in Katsoni, V., and Velander, K., (eds) (2018). Innovative Approaches to Tourism and Leisure. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer (507 - 19).

Papadopoulos, I., Trigkas, M., Mallisiova, A., Mpakogiorgou, F. 2018. Greek Consumers’ Awareness and Perceptions for Green Hotels and Green Furniture. International Conference On Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT 2018), 17-20 October 2018, Athens.

Papadopoulos, I., Platogianni, E., Trigkas, M., Karagouni, G. 2018. The use of Internet Marketing by Greek Furniture SMEs. 6th International Conference in Contemporary Marketing Issues, Athens, 28-30 June.

J Kechagias, A Tsiolikas, P Asteris, N Vaxevanidis; Optimizing ANN performance using DOE: Application on turning of a titanium alloy. MATEC Web Conf. (22nd International Conf. on Innovative Manufacturing …; 2018.

NM Vaxevanidis, NA Fountas, A Koutsomichalis, JD Kechagias; Experimental investigation of machinability parameters in turning of CuZn39Pb3 brass alloy. Procedia Structural Integrity 10, 333-341; 2018.

Ninikas K., Ntalos G., Skarvelis M. Commercial possibilities and energy gain potentials of exploiting waste, tree bark and hemp residues to construct insulation boards. 3rd APEEN Conference & 5th Meeting on Energy and Environmental Economics – ME3. International conference, 18-19 Oct. 2018, Braga Portugal.

Ayrilmis N., Dundar T., Gorgun H.V. and C. Lykidis, 2017. Wettability properties of hydro-thermal treated Oriental Beech. In proceedings of: 13th International IUFRO Wood Drying Conference “Wood drying in developing countries”, September 13-16, 2017 Istanbul, TURKEY (accepted for presentation) http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC21_Ayrilmis et al IUFRO_Drying.pdf

Filippou, V., Karastergiou, S., Philippou, J. and A. Mitani. 2017. Effect of drying method, lumber quality and lumber thickness in the appearance of drying defects in fir lumber. 13th International IUFRO Wood Drying Conference on Wood Drying in Developing Countries; Istanbul, Turkey; 13-16 September 2017. pp. 154-162. ISBN: 978-605-07-0619-2

Hytiris N., Aaen B., Ninikas K. Heat energy recovery from water and air in Glasgow and opportunities for shallow geothermal exploitation. International conference on Advances on Sustainable Cities and Buildings Development. 15-17 Nov. 2017, Porto, Portugal. https://www.researchgate.net/publication/340678624_Heat_energy_recovery_from_water_and_air_in_Glasgow_and_opportunities_for_shallow_geothermal_exploitation

Karageorgos, A., E. Rapti, N, Albanis, D. Birbilis, I. Ntintakis and G. Ntalos, 2017. “Intelligent Recommendation System for Customized Ergonomic Furniture Design”, IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (23rd ICE/ITMC), Madeira Island, Portugal, 27-29 June, 2017, pp. 1370–1375, ISBN: 978-1-5386-0774-9.

Karagouni G., A. Protogerou, Y. Caloghirou, (2017), “Transcendental Dynamic Entrepreneurial Capability in Low-Tech Knowledge-Intensive Ventures”, 29th Annual Conference of EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy), October 19-21, Budapest, Hungary http://eaepe.org/?page=events&side=past_conferences&sub=eaepe_2017_online_proceedings

Lykidis, C., Sandak, J., and A. Sandak, 2017. The use of NIR spectroscopy as quality marker of hydrothermally treated wood. Proceedings of: “Design, Application and Aesthetics of biobased building materials” 28th February – 1st March 2017, Sofia, Bulgaria, pp. 69-70 http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC20_2017_Lykidis et al Sofia NIR.pdf

Mitani A., Ntalos G., Rammou E., Ninikas K., Kehagia E., The use of Posidonia oceanica with wood for heat energy production. 18th Hellenic forestry conference and international workshop. 8-11 Nov. 2017, Edessa, Greece.

Mitani A., Skarvelis M., Ntalos G., Filippou V. 2017. Hygroscopicity of heat-treatet fir (Abies borisii Regis) wood. In Proc. of 13th IUFRO Intern. Conference: “Wood Drying in Developing Countries”, Istanbul 13-16/9/2017, p. 68-74.

Ninikas K., Hytiris N. The triple helix as a means of fostering a circular economy for water, energy and waste management in medium and low technology firms. 29th annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) conference, 19-21 Oct. 2017, Budapest, Hungary. https://www.researchgate.net/publication/340680928_The_triple_helix_as_a_means_of_fostering_a_circular_economy_for_water_energy_and_waste_management_in_medium_and_low_technology_firms

Ninikas K., Ntalos G., Mitani A., Chroni S., Wooden children’s cot. Quality control and safety according to European standards. 18th Hellenic forestry conference and international workshop. 8-11 Nov. 2017, Edessa, Greece.

Ntalos G., Mitani A. Papantoni T., Rammou E., Ninikas K., Energy production from a mix of animal residues and wood. 18th Hellenic forestry conference and international workshop. 8-11 Nov. 2017, Edessa, Greece.

Papadopoulos, I., M. Trigkas, G., Karagouni, 2017. Social entrepreneurship in a mountainous area: Social enterprise marketing in the Municipality of Pyli in Greece. Conference Proceedings of 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 21-23/6/2017, Thessaloniki, Greece, pp.605-611.

Skarvelis M., Mousilopoulos K. 2017. Beech Wood Colour Changes after Drying. In Proc. of 13th IUFRO Intern. Conference: “Wood Drying in Developing Countries”, Istanbul 13-16/9/2017, p. 55-67.

Vrahnakis M., S. Nasiakou and K. Soutsas. 2017. Public perception on measures needed for the ecological restoration of Grecian Juniper silvopastoral woodlands. 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017.

Hytiris N., Ninikas K., Emmanuel R., Younger P.L., Heat Energy Recovery from Waste Water in the Glasgow Subway System. 15th World Conference of the Associated Research Centres for the Urban Underground Space (ACUUS 2016), 12-15 Sept. 2016, St. Petersburg, Russia. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.715. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816340760

Hytiris N., Ninikas K., Emmanuel R., Younger P.L., Heat Energy Recovery from Waste Water in the Glasgow Subway System. 1st International Conference on Energy Geotechnics, 29-31 Aug. 2016, Kiel, Germany. https://www.researchgate.net/publication/340678844_HEAT_ENERGY_RECOVERY_FROM_WASTE_WATER_IN_THE_GLASGOW_SUBWAY_SYSTEM

Kamperidou, V., Lykidis, C. And P. Barmpoutis, 2016. Thermal characteristics of wood of some common native species. Proceedings of the 27th International Conference on Wood Modification and Technology 2016, IMPLEMENTATION OF WOOD SCIENCE IN WOODWORKING SECTOR, Zagreb 13-14 October, pp. 115-122 http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC19_Kamperidou et al 2016.pdf

Karagouni G, A. Protogerou and Y. Caloghirou, (2016), “Dynamic entrepreneurial capabilities and dynamic capabilities in low-tech knowledge intensive corporate venturing”, 28th Annual Conference of EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) on “Industrialisation, Socio-Economic Transformation and Institutions“, Manchester, UK, 03- 05 November, http://liee.ntua.gr/?p=8138

Karagouni, G., I. Papadopoulos, I., M. Trigkas, and D. Mpasdekis, 2016. Rural Entrepreneurship in Mountainous Regions within the Severe Crisis in Greece. 6th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016” 27-28 August, 2016, Tokyo Japan, ISBN No. 978-969-670-743-1, Vol. 276 - Issue. 7, pp. 17-24.

Karagouni, G., Trigkas, M., Naoum, N., Papadopoulos, I., Mpasdekis, D., 2016. Rural Entrepreneurs in Mountain Areas: The case of Pyli in Greece. Proccedings of 9th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Digital Ecosystems”, Warsaw Polland, 14-16, September 2016, pp. 1105-1117.

Karagouni, Glykeria, (2016), “Can production technologies help companies survive a recession? A wood processing company says yes!”, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business on Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, September 14-16, Warsaw, Poland, ISBN: 978-9963-711-43-7, pp. 1092 - 1104

Lazaridou, D., Trigkas, M., Karagouni, G. and Papadopoulos, I., 2016. Social Entrepreneurship in Europe: A Case Study in Greece and Norway. 6th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016” 27-28 August, 2016, Tokyo Japan, ISBN No. 978-969-670-743-1, Vol. 276 - Issue. 7, pp. 46-52.

Lykidis C., de Troya M., Conde M., Galván J., Mantanis G. (2016). The termite resistance of wood impregnated with nano-zinc oxide and nano-zinc borate dispersions. In: Proc. of 47th Annual Conference of the International Research Group on Wood Protection (IRG), 15-19 May 2016, Lisbon, Portugal, http://mantanis.users.uth.gr/IC2016.pdf

Ntalos. G., Papantoni, T., M. Trigkas, and I. Papadopoulos, I., 2016. Pellet Production from Different Sources of Biomass - Residues of Forest and Animal Origin. International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Science” ECBA-2016 27-28 August, 2016, Tokyo Japan, Vol. 276- Issue. 7, 1-6.

Papadopoulos, I., G., Karagouni, M. Trigkas, C. Nakos and K. Bekou, 2016. Social Economy and Entrepreneurship in Mountain Areas: The case of the Municipality of Pyli in Greece. 6th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016” 27-28 August, 2016, Tokyo Japan, ISBN No. 978-969-670-743-1, Vol. 276 - Issue. 7, pp. 25-33.

Papadopoulos, I., G., Karagouni, M. Trigkas, C. Nakos and K. Bekou, 2016. Constraints and Facilitators of Social Entrepreneurship Development in Mountainous Areas: The Case of Pyli in Greece (abstract). 2nd Los Angeles International Business & Social Science Research Conference, Los Angeles, California, USA, 28-30, October 2016, ISBN 978-0-9946029-0-9, pp 33. (Best Innovative Paper Award)

Rapti, E., A. Karageorgos, C. Houstis and E. Houstis, 2016. “A bioinspired Service discovery and selection Approach for IoT Applications”, IEEE International Conference on Services Computing (SCC), San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 868-871, ISBN: 978-1-5090-2628-9.

Trigkas, M, Papadopoulos, I., G., Karagouni, D. Lazaridou, 2016. Social Entrepreneurship in Selected Areas: The AITHIKOS Project in Greece (abstract). 2nd Los Angeles International Business & Social Science Research Conference, Los Angeles, California, USA, 28-30, October 2016, ISBN 978-0-9946029-0-9, pp 37-38. (Best Innovative Paper Award)

Trigkas, M., Karagkouni, G., Papadopoulos, I., Mpyrou, K. 2016. Benchmarking of Social Entrepreneurship in Urban and Rural Areas. A Preliminary Market Study in Greece. Proccedings of 9th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Digital Ecosystems”, Warsaw Polland, 14-16, September 2016, pp. 1788-1804.

Trigkas, M., Karagouni, G., Papadopoulos, I. and Lazaridou, D., 2016. Social Economy Policies. The Case of “AITHIKOS”, A Supporting Mechanism for Social Entrepreneurship in Mountainous Regions of Greece. 6th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016” 27-28 August, 2016, Tokyo Japan, ISBN No. 978-969-670-743-1, Vol. 276 - Issue. 7, pp. 34-45.

Trigkas, M., Naoum, N., Papadopoulos, I., Karagouni, G., Mpyrou, K., (2016), “Benchmarking of social entrepreneurship in urban and rural areas. A preliminary market study in Greece”,. 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, September 14-16, Warsaw, Poland, ISBN: 978-9963-711-43-7, pp. 1788-1804

Barmpoutis P, Lykidis C. and I. Barboutis, 2015. Influence of stem diameter and bark ratio of evergreen hardwoods on the fuel characteristics of the produced pellets. In proceedings of the 10th International Conference “WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM” ICWSE 2015 November 5-7, 2015, Transylvania University, Brasov, Romania. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC17_2015_barboutis_brasov.pdf

Blanas, G., Trigkas, M., Karagouni, G. Papadopoulos, I., 2015. Smart Ecological Furniture Business Model Innovation. Proceedings Management of 10th International Business and Economics Systems 2015 (MIBES) 10th International Conference, Larissa Greece, 15-17 Oct. Oral paper, pp. 82-93. - http://mibes.teilar.gr/proceedings/2015/6.%20Blanas%20G,%20Trigkas%20M%20,%20Karaggouni%20G,%20Papadopoulos%20I.pdf

Gerogiannis, V. C., E. Rapti, A. Karageorgos and P. Fitsilis, 2015. "A Fuzzy Linguistic Approach for Human Resource Evaluation and Selection in Software Projects”, In Ahad A. (Ed): 5th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Dubai, UAE, 3-5 March 2015. IEEE Computer Society Press, pp. 1-9, ISBN: 978-1-4799-6064-4.

Karagouni Glykeria, (2015). The Critical Role of Production Technologies for Wood and Furniture Knowledge-Intensive Firms. Proceedings of 8th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment”, Verona, Italy, 16-18, September 2015, ISBN: 978-9963-711-37-6, pp. 949-962, https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22The+Critical+Role+of+Production+Technologies+for+Wood+and+Furniture+Knowledge-Intensive+Firms%22

Karagouni, G., I. Papadopoulos, I., M. Trigkas, (2015). New product development in a low-tech knowledge-intensive framework: insights from GSF, a University-industry collaborative project. 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 29/6-3/7/2015, London, UK, pp. 332-339, http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/ICCMI2015_Karagkouni_et_al.pdf

Karagouni, G., Trigkas M. and Papadopoulos, I., 2015. Applying the Outside-In Process Open innovation Model in the Mature Furniture Sector; the GSF Research Project. Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference, 23 - 24 July 2015, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA, ISBN: 978-1-922069-79-5. http://www.wbiworldconpro.com/uploads/new-york-conference-2015/management/1439364352.pdf

Ninikas K., Hytiris N., Emmanuel R., Aaen B., Younger P. L., Waste water transformed into Heat Energy. World Water Congress XV, 25-29 May 2015 Edinburgh, Scotland, UK Held by the International Water Resources Association (IWRA). http://www.iwra.org/congress/2015/proceedings/assets/3027251.pdf

Pantera A., A. Papadopoulos, K. Mantzanas, V. Papanastasis, G. Fotiadis, M. Vrahnakis, D. Alifragis, I. Ispikoudis, Z.M. Parissi, M. Pantera, S. Kandrelis, S. Vergos, M.R. Mosquera-Losada, D. Zianis and K.G. Papaspyropoulos. 2015. The contribution of valonia oak silvopastoral systems in western Greece to local development and the environment. In: Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015.

Papadopoulos, I., G. Karagkouni, M. Trigkas and A. Babalis 2015. Innovation in furniture combining ecology and ICT: the Green and Smart Furniture research project. Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference, 23 - 24 July 2015, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA, ISBN: 978-1-922069-79-5. http://www.wbiworldconpro.com/uploads/new-york-conference-2015/management/1439365926.pdf

Papadopoulos, I., G. Karagkouni, M. Trigkas, 2015. The Green and Smart Furniture (GSF) Research Project: A Best Practice in Integrated R&D-based Innovation. Proceedings of 8th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment”, Verona, Italy, 16-18, September 2015, pp. 1693-1707. https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22The+Green+and+Smart+Furniture+(GSF)+Research+Project:+A+Best+Practice+in+Integrated+R%26D-based+Innovation%22

Papadopoulos, I., G. Karagkouni, M. Trigkas, 2015. The Green and Smart Furniture (GSF) Research Project: A Best Practice in Integrated R&D-based Innovation. Proccedings of 8th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment”, Verona, Italy, 16-18, September 2015, pp. 1693-1707.

Papadopoulos, I., M. Trigkas, G., Karagouni, (2015). Consumer-based value creation in launching green and smart innovation within the furniture industry; The case of the GSF research project. 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 29/6-3/7/2015, London, UK, (pp 444-449. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/ICCMI2015_Papadopoulos_et_al.pdf

Papadopoulos, I., M. Trigkas, G., Karagouni, 2015. Consumer-based value creation in launching green and smart innovation within the furniture industry; The case of the GSF research project. Conference Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 29/6-3/7/2015, London, UK, pp. 444-449. - http://www.iccmi2015.org.uk/wp-content/docs/ICCMI2015Conference-Proceedings-FINAL-VERSION.pdf - http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/ICCMI2015_Papadopoulos_et_al.pdf

Papadopoulos, I., Trigkas, M., Karagkouni, G., Dedoulis, E., Papadopoulou, A., and Blanas, G., (2015). Techno-­‐Economic Analysis of Furniture Innovation: Developing a Green and Smart Entrance Furniture for Mass Production. Proceedings of 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, Greece, 17-20, September 2015, pp. 393-400 –

Papadopoulos, I., Trigkas, M., Karagkouni, G., Dedoulis, E., Papadopoulou, A., and Blanas, G., 2015. Techno-­‐Economic Analysis of Furniture Innovation: Developing a Green and Smart Entrance Furniture for Mass Production. Proccedings of 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), Kavala, Greece, 17-20, September 2015, pp. 393-400 - http://ceur-ws.org/Vol-1498/HAICTA_2015_Proceedings.pdf.

Papadopoulos, I., Vrontis, D., Karagouni, G., Trigkas, M., Papadopoulou A., and Ntalos, G., (2015). Successful Commercialization of Furniture Innovation: The Marketing Strategy for the Green and Smart Entrance Furniture product. Proceedings of 8th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment”, Verona, Italy, 16-18, September 2015, pp. 1708-1719. https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22Successful+Commercialization+of+Furniture+Innovation:+The+Marketing+Strategy+for+the+Green+and+Smart+Entrance+Furniture+product%22

Rapti, E., A. Karageorgos and V. C. Gerogiannis, 2015. "Decentralised Service Composition using Potential Fields in Internet of Things Applications", In Shakshuki E. (Ed): 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), London, United Kingdom, June 2-5, 2015. pp 700-706. Elsevier B.V., ISBN: 978-1-5108-0601-6.

Trigkas M., Papadopoulos, I., Karagouni, G., 2015. New Product Development Managing Cost Approach. A Case Study at the Furniture Sector. Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference, 23 - 24 July 2015, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA, ISBN: 978-1-922069-79-5. http://www.wbiworldconpro.com/uploads/new-york-conference-2015/management/1439365331.pdf

Trigkas, M. Z. Zacharopoulou, I. Papadopoulos, I., 2015. Public Funding and SME’s. Investigating Factors Determining R&D and Environmental Projects at Firm Level. Conference Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 29/6-3/7/2015, London, UK, pp. 551-556. http://www.iccmi2015.org.uk/wp-content/docs/ICCMI2015Conference-Proceedings-FINAL-VERSION.pdf - http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/ICCMI2015_Trigkas_et_al.pdf

Trigkas, M., Z. Zacharopoulou, I. Papadopoulos, A. Kitsouli, 2015. A Methodological Approach for Evaluating Public Funding Towards SME’s for R&D and Environment Projects. Proccedings of 8th Annual International EuroMed Conference, “Innovation, Entrepreneurship & Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment”, Verona, Italy, 16-18, September 2015, pp. 2295-2309.

Vrahnakis Μ., Y. Kazoglou, G. Fotiadis, S. Nasiakou, C. Evangelou and P. Kakouros. 2015. Incorporating grazing as a restoration tool in priority habitat types. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Innovation “Technological, economic and social perspectives of innovative entrepreneurship in Greece within the international environment”, pp. 235-249, 16-17/10/2015, Arta, Greece.

Adamopoulos, S., Passialis, C., Voulgaridis, E., Kakaras, I., Moustaizis, S., Kortsalioudakis, N., Petrakis, P., Karastergiou, S., Foti, D., Koutsianitis, D., Voulgaridou, E. 2014. Effect of laser drilling on mechanical properties of fir (Abies borisii regis) and spruce (Picea excelsa) wood. The 5-th RCCWS International Symposium Wood Structure, Properties and Quality – 2014, Moscow State Forest University, September 22–25, 2014.

Barboutis I. and C. Lykidis, 2014. The Effects of Bark on Fuel Characteristics of Some Mediterranean Forest Species. Proceedings of the 57th SWST International Convention in conjunction with the 7th Wood Structure and Properties and the 6th European Hardwood Conference: "Sustainable Resources and Technology for Forest Products", June 23-27, 2014, Zvolen, Slovakia, pp. 533-540. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC13_2014_Lykidis_Zvolen Conference.pdf

Birbilis, D., Karastergiou, S., Adamopoulos, S., Kakavas, K. and T. Tsioukas. 2014. Properties of black pine (Pinus nigra) wood treated with hot rape oil. In Proceedings 25th RCCWS International Symposium WOOD STRUCTURE, PROPERTIES AND QUALITY – 2014, September 22 – 25, Moscow–Mytischi, Russia.

Birbilis, D., Karastergiou, S., Adamopoulos, S., Kakavas, K. and T. Tsioukas. 2014. Properties of Pine (Pinus nigra) and Beech (Fagus sylvatica) wood impregnated with hot rape oil and surface treated with turpentine. In Proceedings of: “25th International Scientific Conference: New materials and technologies in the function of wooden products”, October 17-19, 2014, Zagreb, Croatia. pp. 1-6.

Gerogiannis, V. C., E. Rapti, A. Karageorgos and P. Fitsilis, 2014. "Human Resource Assessment in Software Development Projects Using Fuzzy Linguistic 2-Tuples", In Al-Dabass D., G. Romero, E. Corchado, I. Saad, A. Orsoni, and A. Pantelous (Eds): 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS), Madrid, Spain, 18 – 20 November 2014. IEEE Computer Society Press, pp. 217-222, ISBN: 978-1-4799-7599-0.

Karageorgos, A., N. Mehandjiev and E. Rapti, 2014. "Supporting Sensing Enterprise Operations with Polymorphic Service Infrastructures". In Boje, E. and X. Xia (Eds.): 19th International Federation of Automatic Control (IFAC) conference World Congress, Invited Session on Digital and Sensing Enterprise, Cape Town, South Africa, 2014, Elsevier, pp. 9937-9942, ISBN: 978-1-63439-456-7.

Karagouni G., (2014), “Knowledge Intensive Entrepreneurship and Innovation in low-tech industries”: a capabilities perspective, DRUID Academy Conference 2014, in Economics and management of innovation, technology and organizations, Aalborg, Denmark, January 15- 17. http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/ny9fgdbfl3pnkn31jtjuq7cibfmj.pdf

Karagouni Glykeria, Caloghirou Yannis, (2014) “Knowledge-intensive entrepreneurship and low-tech sectors: questioning the successful creation of low-tech but knowledge-intensive ventures”, 7th Annual Conference of the Euromed Academy of Business, 18-19 September Kristiansand, Norway, ISBN: 978-9963-711-27-7,http://www.academia.edu/11712710/The_quest_for_non-technological_innovation_in_creative_industries._En_7th_Annual_EuroMed_Conference_of_the_EuroMed_Academy_of_Bursiness._Kristiansand_Norway_September_18-19_2014

Karastergiou, S., Adamopoulos, S., Kakaras, I., Voulgaridis, E., Passialis, C., Foti, D., Koutsianitis, D., Voulgaridou, E. 2014. Impregnation of fir (Abies borisii regis) and spruce (Picea excelsa) wood with rape oil and CCB preservative. The 5-th RCCWS International Symposium Wood Structure, Properties and Quality – 2014, Moscow State Forest University, September 22–25, 2014.

Kortsalioudakis, N., Petrakis, P., Moustaizis,S., Voulgaridis, Ε., Adamopoulos, S., Karastergiou, S., Passialis, C. 2014. An application of a laser drilling technique to fir and spruce wood specimens to improve their permeability. The 7th International Scientific and Technical Conference on “Innovations in Forest Industry and Engineering Design”, 13-15 November 2014, Sofia/Yundola, Bulgaria.

Mantanis G. and C. Lykidis, 2014. Weathering test of furfurylated wood decks in a 3-year exposure in Greece. COST ACTION FP1303 1st Conference “Performance and maintenance of biobased building materials influencing the life cycle and LCA”. Kranjska Gora, Slovenia, 23 – 24 October 2014, pp.75-76. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC14_2014_Slovenia_COST_Lykidis_Mantanis_furfurylated_wood.pdf

Ninikas K., Hytiris N., Emmanuel R., Aaen B., McMillan S., A renewable heat solution for water ingress in the Glasgow subway tunnel system. Fifth International Conference On Energy and Sustainability, December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. DOI:10.2495/ESUS140141 https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/186/32735

Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Karagkouni, A. Papadopoulou, V. Moraiti, A. Tripolitsioti and E. Platogianni, 2014. Building the Green Smart Way: Exploring Conditions for Green and Smart Manufacturing for People in the Third Age. Proccedings of 7th Annual International EuroMed Conference, “The Future of Entrepreneurship”, Kristiansand, Norway, 17-19, September 2014, pp. 1408-1425. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/euromed2014-Papadopoulos_et_all.pdf

Rapti, Ε., A. Karageorgos, and G. Ntalos, "Adaptive Constrained and Rule-based Product Bundling in Enterprise Networks", 2014. In: Reddy, S. (ed.): Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE), 12th IEEE International Workshop on Adaptive Computing (and Agents) for Enhanced Collaboration, June 23-25, Parma, Italy, 2014, IEEE Computer Society Press, pp. 15-20, ISBN 978-1-4799-4249-7.

Trigkas, M., I. Papadopoulos, A., Karageorgos, E. Rapti, and A. Sideras, 2014. Consumers' Research for an Innovative Business Networking Model in Greek Wood & Furniture Sectors. Proccedings of 7th Annual International EuroMed Conference, “The Future of Entrepreneurship”, Kristiansand, Norway, 17-19, September 2014, pp. 1866-1878. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/EUROMED2014_PROCCEDINGS_9_2014_Trigkas_et_al.pdf

Trigkas, M., I. Papadopoulos, G. Karagouni, V., Kyriatzis (2014). Are Greek SME's innovative activities resilient to economic crisis?. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 18-20, 2014, Athens, Greece. ISBN 9602871458, 9789602871454 . https://www.researchgate.net/publication/266602194_Are_Greek_SME's_Innovative_Activities_Resilient_to_Economic_Crisis

Voulgaridis, E., Passialis, C., Karastergiou, S., Adamopoulos, S., Kakaras, I., Foti, D., Koutsianitis, D., Voulgaridou, E. 2014. Effect of laser drilling on impregnability of fir (Abies borisii regis) and spruce (Picea excelsa) wood. The 5-th RCCWS International Symposium Wood Structure, Properties and Quality – 2014, Moscow State Forest University, September 22–25, 2014.

Voulgaridis, Ε., Adamopoulos, S., Karastergiou, S., Passialis, C., Koutsianitis, D., Kortsalioudakis, N., Petrakis, P., Moustaizis, S. 2014. Effects of laser drilling on mechanical properties and impregnability of fir and spruce wood. The 7th International Scientific and Technical Conference on “Innovations in Forest Industry and Engineering Design”, 13-15 November 2014, Sofia/Yundola, Bulgaria.

Gerogiannis, V. C., A. Karageorgos, L. Liu and C. Tjortjis, 2013. “Personalised Fuzzy Recommendation for High Involvement Products”. In (Eds): IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Manchester, UK, 13-16 October 2013, IEEE Computer Society Press, pp. 4884 – 4890, ISBN: 978-1-4799-0652-9.

Karageorgos A., N. Mehandjiev, and E. Rapti, "A Model for intelligent Adaptation and Evolution of Polymorphic Services", 2013. In (Eds): 6th IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Kauai, Hawaii, 2013, IEEE Computer Society Press, pp. 30 – 37, ISBN 978-1-4799-2701-2.

Karageorgos, Α. and E. Rapti, "Dynamic Generation of Personalized Product Bundles in Enterprise Networks", 2013. In Demey, Y. T. and H. Paneto (Eds): On the Move to the Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops, Graz, Austria, 2013, Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 207-218, ISBN: 978-3-642-41032-1.

Karagouni G. & Kalesi M., (2013) Knowledge intensive innovation in low-tech industries, 8th MIBES Conference, Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2013 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. Larissa, Greece, 8-10 June, Oral paper, pp. 94-107, CD ISBN: 978-960-9510-08-0, http://mibes.teilar.gr/proceedings/2013/Karagouni-Kalesi.pdf

Karagouni G. & Protogerou A., (2013) The wood and furniture sector within crisis: a dynamic capabilities perspective, 8th MIBES Conference, 8th MIBES Conference, Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2013 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. Larissa, Greece, 8-10 June, Oral paper, pp. 159-173, CD ISBN: 978-960-9510-08-0, http://mibes.teilar.gr/proceedings/2013/Karagouni-Protogerou.pdf

Karagouni G., A. Tsakanikas, (2013), " knowledge-intensive strategies in low-tech sectors during the crisis: the case of the Greek wood and furniture sector", 6th Annual Internation6al EuroMed Conference, “Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation”, Estoril, Cascais, Portugal, 23rd-24th, September 2013, pp 1126-1147, ISBN: 978-9963-711-16-1. https://www.researchgate.net/publication/263652778_KNOWLEDGE-INTENSIVE_STRATEGIES_IN_LOW-TECH_SECTORS_DURING_THE_CRISIS_THE_CASE_OF_THE_GREEK_WOOD_AND_FURNITURE_SECTOR

Karagouni G., Y. Caloghirou, (2013) "Production technologies and innovation in knowledge-intensive low-tech ventures: evidence from the Greek wood and furniture industry", 6th Annual Internation6al EuroMed Conference, “Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation”, Estoril, Cascais, Portugal, 23rd-24th, September 2013, pp 1148-1165, ISBN: 978-9963-711-16-1, http://teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/production%20technologies_karagouni.pdf

Lykidis C. and A. Grigoriou, 2013. Assessment of hydrothermal recovery parameters on the quality of recovered particles and recycled particleboards. In Proc. of: International Conference “Trends in Furnishings and Accommodation 2013”, 22-23 May 2013, Krtiny, Brno, Czech Republic, pp. 169-175. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC12_2013_Lykidis_Brno_Conference.pdf

Lykidis C., Konstantakos P. and S. Tsalikis, 2013. Effects of closed system hydrothermal treatment conditions on colour and hardness of European beech wood. In Proc. of: 3rd COST FP0904 Conference: "Evaluation, processing and prediction of THM treated wood behavior by experimental and numerical methods", 9-11 April 2013, Iasi, Romania, pp. 41-42. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC11_2013_Lykidis_Iasi_Conference.pdf

Lykidis. C., 2013. Recycling of wood based composites using mild hydrothermal treatments. COST Young Researchers' Forum at the 8th FTP Conference: 'Inspiring Horizons – A new Strategic Research and Innovation Agenda for the Forest-based Sector', 11 - 14 March 2013, Barcelona, Spain. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC10_2013_COST YRF Booklet.pdf

Papadopoulos, I., G. Karagouni, M. Trigkas, and Z. Beltsiou, (2013), Green Wooden Furniture. Determination of market trends and tendencies in Greece and Cyprus during economic crisis. 6th Annual Internation6al EuroMed Conference, “Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation”, Estoril, Cascais, Portugal, 23rd-24th, September 2013, pp 1653-1670. ISBN: 978-9963-711-16-1. , https://www.researchgate.net/publication/263656919_GREEN_WOODEN_FURNITURE_DETERMINATION_OF_MARKET_TRENDS_AND_TENDENCIES_IN_GREECE_AND_CYPRUS_DURING_ECONOMIC_CRISIS

Vrahnakis M. and S. Nasiakou. 2013. Description of Business Model for innovative Agroforestry Consulting Co. In: I. Sotiropoulos (ed.), 1st International Conference on Applied Innovation “Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment”, pp. 158-174. 13-14/09/2013, Arta, Greece.

Wajid, U., C. Marin and A. Karageorgos, 2013. “Optimizing Energy Efficiency in The Cloud Using Service Composition and Runtime Adaptation Techniques”. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Manchester, UK, 13-16 October 2013, IEEE Computer Society Press, pp 115-120, ISBN: 978-1-4799-0652-9.

Karagouni G., A. Protogerou, Y. Caloghirou, (2012) “Autotelic Capabilities and their impact on technological capabilities: a focus on production technologies” Book Proceedings of the 5th Annual International EuroMed Conference of Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ISBN: 978-9963-711-07-9, October 4th-5th, Glion-Montreux, Switzerland , http://www.academia.edu/20268456/4th_Annual_EuroMed_Conference_of_the_EuroMed_Academy_of_Business. Η συγκεκριμένηεργασία έλαβε το πρώτο βραβείο ερευνητικής εργασίας (1st award). http://emrbi.org/wp-content/uploads/2014/09/euromed-newsletter-006.pdf

Karagouni G., A. Protogerou, Y. Caloghirou, (2012) “Dynamic and autotelic capabilities in knowledge-intensive, low-tech ventures”, Book Proceedings of the 7th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, ISBN 978-1-908272-66-9, 20-21 September 2012, Santarem, Portugal, pp. 810-818, http://archive-org-2012.com/org/a/2012-12-03_827193_10/4th-European-Conference-on-Entrepreneurship-and-Innovation/

Mantanis G., Jones D. (2012). Innovative modification of wood with nanoparticulate treatment. In: Proc. of the 6th European Conference on Wood Modification, 16/18-09-2012, Ljubljana, Slovenia, http://mantanis.users.uth.gr/IC2012.pdf

Ntalos G., Karampatzakis D., Sideras A., Skarvelis M. 2012. The use of RFID technology in drying and other thermal processes of wood. In Proceedings of 12th International IUFRO Wood Drying Conference: Challenges and Opportunities Related to Tropical Lumber Drying. July 30 to August 03, 2012 - Belém, Para, Brazil, p. 13.

Papadopoulos, I., Efthimiou, I., Trigkas, M., Papadopoulou, A., 2012. Marketing strategies of furniture enterprises during economic crisis. Proceedings of MIBES ESDO International Conferences 2012, (Larisa, 25-27/5/2012), pp. 293-309.http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2012/oral/Papadopoulos-eythymiou-trigkas-papadopoulou.pdf

Papadopoulos, I., M. Trigkas, and A. Papadopoulou, 2012. Cross Country Contagion of Economic Crisis at Firm Level. Evidence from Cypriote and Greek Furniture and Wood Enterprises. 5th Annual International EuroMed Conference, Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ISBN: 978-9963711079, Montreaux, Switzerland, Oral presentation, October 4-6, 2012, pp 1253-1270. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Papadopoulos_et_al_EuroMed_2012_Conference%20Proceedings.pdf

Papadopoulos, I., M. Trigkas, and A. Papadopoulou, 2012. The entrepreneurial marketing strategy of sustainable building in Greece. Book Proceedings of International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 13-15, 2012, Thessaloniki, Greece, Oral presentation, pp. 535-541. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/ICCMI%202012%20CONFERENCE%20PROCEEDINGS_Papadopoulos_et_al.pdf

Skarvelis M., Mousilopoulos K., Ntalos G. 2012. Some Aspects of Beech Wood Discolouration during and after Drying. In Proceedings of 12th International IUFRO Wood Drying Conference: Challenges and Opportunities Related to Tropical Lumber Drying. July 30 to August 03, 2012 - Belém, Para, Brazil, p. 12.

Trigkas M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, (2012), “Implementation Characteristics of Green Entrepreneurship in the Greek Furniture Sector”, Book Proceedings of the 7th European Conference on Entrepreneurship and Innovation, ISBN 978-1-908272-66-9, 20-21 September 2012, Santarem, Portugal, pp. 680-689, http://archive-org-2012.com/org/a/2012-12-03_827193_10/4th-European-Conference-on-Entrepreneurship-and-Innovation/

Birtsas, P, C. Sokos, A. Papavasiliou, and M. Giannakou. (2011). Demographic and energetic parameters of Blackbird Turdus merula in an area of Central Greece. XXXth International Union of Game Biologist Congress, 5th – 9th September 2011, Barcelona, Spain. Pp. 73 - 75.

Chondros, I., P.K. Birtsas, and A. Giannakopoulos (2011). Distribution and population status of the Balkan Chamois in Southern Pindos Mountain range Greece. XXXth International Union of Game Biologist Congress, 5th – 9th September 2011, Barcelona, Spain. Pp. 103 - 105.

Christakopoulos P., Paronis D., Skarvelis M., Kalabokides K., Hatzopoulos I. 2011. Comparative evaluation of restoration practices applied to Mediterranean forest ecosystems using remote sensing and GIS: natural regeneration versus reforestation. In Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop Stresa (Italy), 20 - 21 October 2011: “Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management. From local to global assessments”, p.231-235.

Giapis, A.I., P. Birtsas, M. Skarafiga. (2011). Avian mortality due to collisions at wind farms in Greece. Preliminary results. XXXth International Union of Game Biologist Congress, 5th – 9th September 2011, Barcelona, Spain. Pp. 91 – 94.

Karagouni G, M. Kalesi, (2011), “Knowledge Intensive Entrepreneurship and Dynamic Capabilities in Low Tech SMEs: Evidence from the Greek Food Sector”, pp 82-89, oral paper, Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference. http://mibes.teilar.gr/pro2011.html

Karagouni G., (2011). “Autotelic Capabilities and Knowledge Intensive Entrepreneurship in Low Tech Sectors”, 4th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, ISBN: 978-9963-711-01-7, pp 946-949, October 20th-21st, 2011, Elounda, Crete, Greece.Η συγκεκριμένη εργασία διακρίθηκε ως "highly commented" στο συγκεκριμένο συνέδριο. http://emab2011.teicrete.gr/images/documents/proceedings.pdf

Lykidis, C. and A. Grigoriou, 2011. Effect of a hydrothermal recovery process on the acidity, chemical composition and formaldehyde emission of wood particles recovered from laboratory and waste particleboards. Workshop "Mechano-chemical transformations of wood during thermo-hydral-mechanical processes", February 16-18, 2011 / Biel (Bienne), Switzerland, pp. 31-33. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC07_2011_Lykidis_biel.pdf

Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, 2011. Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4th Annual International EuroMed Conference, Business Research Challenges in a Turbulent Era,ISBN: 9789963711017, Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011, pp. 1420-1442. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/EuroMed2011%20-%20Papadopoulos_et_al.pdf

Papaspyropoulos, K. G., P. K. Birtsas, and K. E. Skordas (2011). An ethical issue on carbon reporting evidence from forestry related organizations. Proceedings of EMAN-EU 2011 Conference “Accounting for climate change – what and how to measure”. Budapest – Hungary, 24-25/01/2011. (ISBN: 978-963-503-432-1), pp. 40 – 46

Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., 2011. Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, Serres Greece, 17-19 Sept. Oral paper, pp.232-249. http://mibes.teilar.gr/proceedings/2011/oral/18.pdf

Fotiadis G., Υ. Kazoglou, I. Koutseri, G. Efthymiou and M. Vrahnakis. 2010. Assessment of functional components of riparian forest of the Prespa basin with the means of the modified RMP protocol. In: Balwois 2010 Conference on Water Observation and Information System for Decision Support. Ohrid, FYROM, 25-29 May 2010.

Karageorgos, A., D. Avramouli, C. Tjortjis, and G. Ntalos, 2010. “Agent-Based Digital Networking in Furniture Manufacturing Enterprises”. In F. Zavoral et al. (Eds): Second International Conference on 'Networked Digital Technologies' (NDT 2010). Prague, Czech Republic (2010), Springer: Berlin, pp. 381-395, ISBN 978-3-642-14305-2.

Karageorgos, A., D. Avramouli, G. Ntalos, C. Tjortjis, and K. Vasilopoulou, 2010. “Towards Agent-Based 'Smart' Collaboration in Enterprise Networks”. In: Reddy, S. (Ed.): Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE), 19th IEEE International Workshop on Agent Computing for Enterprise Collaboration. Larissa, Greece, 20-23 June, IEEE Computer Society Press, pp. 35-40, ISBN: 978-1-4244-7216-1.

Kazoglou Υ., G. Fotiadis, I. Koutseri and M. Vrahnakis 2010. Assessment of structural components of riparian forest vegetation of the Prespa basin with the means of the QBR index. In: Balwois 2010 Conference on Water Observation and Information System for Decision Support. Ohrid, FYROM, 25-29 May 2010.

Papadopoulos I., M. Trigkas, G. Karagouni, (2010), “The effects of economic crisis on Greek wood and furniture sector and ways to confront it”, 3th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, ISBN 978-9963 – 634-83- 5, pp. 773-796, November 4-5, 2010, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, https://www.researchgate.net/publication/263652790_THE_EFFECTS_OF_ECONOMIC_CRISIS_ON_GREEK_WOOD_AND_FURNITURE_SECTOR_AND_WAYS_TO_CONFRONT_IT

Hasanagas, N. D., K. G. Papaspyropoulos, and P. K. Birtsas (2009). Determinants of travelling distance for game hunting tourism. Proceedings of 4th International Scientific Conference “Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality” Rhodes, Greece.

Hasanagas, N. D., P. K. Birtsas, C. K. Sokos, and K. G. Papaspyropoulos, (2009). Hunting engagement and attitude to hunting management strategies. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX Conference). In Kungolos, A. Aravossis, K., Karagianidis, A., Samaras, P. (eds) (ISBN:978-960-6865-09-1). University of Thessaly and National Technical University of Athens. pp 2097-2101

Karagouni Glykeria, I. Papadopoulos, Μ. Trigkas , (2009), “Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers”,2nd EuroMed Conference of the EuroMed Academy of, , ISBN: 978-9963-634-76-7, Salerno Italy, October 26-28, pp. 899-918, http://www.wfdt.teilar.gr/papers/conference/6_Competitive%20Sources%20%20Performance%20of%20Cypriot%20Furniture%20Manufacturers.pdf

Karagouni, G. and J. Papadopoulos, (2009). The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, 18-20 Sept. Oral paper, pp. 136-152. https://www.researchgate.net/publication/228846500_The_innovativeness_of_Thessalian_wood_and_furniture_SMEs_towards_an_understanding_of_internal_and_external_drivers

Lykidis, C. and A. Grigoriou, 2009. Colour alterations in hydrothermally recycled particleboards. In Proceedings of “Adding Value through Physical Functionality”, Conference organised by COST Action E49. Istanbul, 29 April 2009, pp. 95-108. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC06_2009_Lykidis_Colour alterations__turkey_cost.pdf

Papadopoulos I., G. Karagouni, M. Trigkas, E. Platogianni, “Green Marketing. The case of timber certification, coming from sustainable forests management promotion”,2nd EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, ISBN: 978-9963-634-76-7, Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp. 1346-1371, http://www.wfdt.teilar.gr/papers/conference/7_Green%20Marketing.pdf

Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., 2009. Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22nd– 23rdOctober 2009, Lisbon, Portugal, pp. 247-254. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Possibilities_Production_Use_Wood_Pellets_Greece_Economic_Market_%20Aspect.pdf

Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, 2009. Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, pp. 375-394.

Papaspyropoulos, K.G., N. Hasanagas, and P.K. Birtsas (2009). Sustainable game hunting tourism: the case of Thessaloniki’s hunters. Proceedings of 4th International Scientific Conference “Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality” Rhodes, Greece. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads/Sustainable_hunting_tourism.pdf

Papaspyropoulos, K.G., V. Blioumis, A. S. Christodoulou, P. K. Birtsas, and K. E. Skordas (2009). Environmental reporting and environmental cost accounting in a state controlled, nonprofit Greek organization. Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Management of Public and Not For Profit Organisations (Prof. James Guthrie eds), 2009, July 1-3, University of Bologna, Italy: SMOG, 2009. http://sydney.edu.au/business/research/smog/conference

Papaspyropoulos, K.G., V. Blioumis, A.S. Christodoulou, P.K. Birtsas, and K.E. Skordas (2009). Exploring the potentiality of applying an environmental cost accounting system to a Greek hunting organization. EMAN 2009: Environmental Accounting—Sustainable Development Indicators. 2009, April 23-24, Prague, Czech Republic. http://ea-sdi.ujep.cz/en/conference-2009/full-paper-submissions.html

Sokos, C. K., N. D. Hasanagas, K. G. Papaspyropoulos, and P. K. Birtsas, (2009). Hunting management and hunting – related values. Proceedings of 2nd Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE & SECOTOX Conference). In Kungolos, A. Aravossis, K., Karagianidis, A., Samaras, P. (eds) (ISBN:978-960-6865-09-1). University of Thessaly and National Technical University of Athens., pp 2103-2106

Trigkas M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, (2009), "The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly - Greece", 2nd EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, , ISBN: 978-9963-634-76-7, Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp. 1781-1802, https://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/The_Economic_Efficiency_of_the_Innovation_System_Wood_Furniture_Enterprises.pdf

Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, 2009. Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN 978-96068650901, Oral presentation, pp 1973-1978. http://www.teilar.gr/dbData/Dimosieyseis/Possibilities_Production_Use_Wood_Pellets_Greece_Economic_Market_%20Aspect.pdf

Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., 2009. Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME’s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Florina Greece, 18-20 Sept. Oral paper pp. 72-88. http://mibes.teilar.gr/proceedings/2009/ORAL/Trigkas-Blioumis-Papadopoulos-Karaggouni.pdf

Vrahnakis, M. S., M. Kadroudi, E. Kyriazi, D. Vasilakis, Y. Kazoglou, and P. Birtsas (2009). Variation of structural and functional characteristics of grasslands in the foraging areas of the Eurasian black vulture (Aegypius monachus L. ). Proceedings of the 15th of the European Grassland Federation Symposium (ISBN 978-80-86908-15-1), vol. 14, pp 269-272. Brno, Chech Republic, 7-9 September

Birtsas, P., N. D. Hasanagas, and C. Sokos (2008). Wild boar hunting as unfulfilled desire: Who would like to hunt Wild boar and they don’t. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, (ISBN: 978-963-9883-14-7) Sopron (Hungary), August 28-30, pp. 13- 14.

Hasanagas, D. N., P. Birtsas, and C. Sokos (2008). Characteristics and attitudes of Wild boar hunters in comparison with other hunters. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, (ISBN: 978-963-9883-14-7) Sopron (Hungary), August 28-30, pp. 44- 45. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads/2009_wildboar-comparison_Hungary.pdf

Karagouni G., I. Papadopoulos, G. Valergas, I. Sevopoulou, (2008), Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN 978-960-98411-1-5, pp 209-227,b https://www.researchgate.net/publication/228427072_Value-Chain_Clustering_as_an_Alternative_Strategy_for_small-scale_and_micro_firms

Karagouni G., Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., (2008). A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference of the Research Business Institute, Marseille, France, November 17-18, pp. 708-710. http://www.wfdt.teilar.gr/papers/conference/18_2008_KARAGOUNI-PAPADOPOULOSEUROMED.pdf

Kazoglou Y.E. and M.S. Vrahnakis. 2008. Networking of five LIFE-Nature projects in Greek Ramsar wetlands: Lessons learnt from vegetation management and monitoring activities. In: Proceedings (DVD format) of the 6th European Conference on Ecological Restoration. Towards a Sustainable Future for European Ecosystems: Providing Restoration Guidelines for Natura 2000 Habitats and Species, 8-12 September 2008, Ghent, Belgium.

Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, 2008. Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms’ Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN 978-9609841115, pp 285-299. http://mibes.teilar.gr/proceedings/2008/oral/Papadopoulos-Karagouni-Valergas-Sevopoulou.pdf

Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, (2008). A Consumer Market Research on Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference of the Research Business Institute, Marseille, France, November 17-18, 2008 (in press) Proceedings 1st Euromed 2008 Annual Conference of Business and PhD Symposium (ISBN 978-9963-634-58-3) http://www.wfdt.teilar.gr/papers/conference/17_2008_PAPADOPOULOS-KARAGOUNI_EUROMED3.pdf

Sokos, C., N. D. Hasanagas, and P. Birtsas (2008). Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, (ISBN: 978-963-9883-14-7) Sopron (Hungary), August 28-30, pp. 104- 105. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads/2009-wildboar-hunting-compatibility-with-other-species.pdf

Tsaxalidis, E., A. Giannakopoulos and P. Birtsas (2008). Wild Boar (Sus scrofa) Distribution and habitat use in Grevena – Western Macedonia – Greece. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, (ISBN: 978-963-9883-14-7) Sopron (Hungary), August 28-30, pp. 115-117

Birtsas, P., C. Sokos, and T. Batselas (2007). Phenology of woodcock (Scolopax rusticola) in a wintering area of northwest Hellas. Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna. Chalkidiki, Greece, September 22-27. Pp. 58.

Hasanagas, N. D., P. Birtsas, and S. Kyprou (2007). Perception of environment by students of environment-related schools. Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Vol. IV. (ISBN: 978-960-89818-1-2) Pp. 2921 – 2926.

Hasanagas, N., P. Birtsas, C. Sokos, A. Elmazidou, K. Digka, and D. Greta Ceco (2007). Hunting legislation and “adequacy” of hunting areas: who are the satisfied hunters? – a statistical analysis of generational influence and institutional perceptions. Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna. Chalkidiki, Greece, September 22-27. Pp. 77.

Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas M., Toulios M., Vergos St., Tsipis K., Drosos A., Aretos V., 2007: «Soils and native vegetation in a hilly and mountainous area in Central Greece». Παρουσιάσθηκε στο 10ο International Symposium on Soils and Plant Analysis. Βουδαπέστη, Ιούνιος 2007. Abstract p. 169., ISBN 978-963-06 2678-1, Edited by T. Nemeth and S. Koόs.

Lykidis, C. and A. Grigoriou, 2007. Formaldehyde emission of hydrothermally recycled particleboards. Conference organised by COST Action E49. Braunschweig, 28-29 November 2007. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC05_2007_Lykidis_Poster_ E49 VOC conference.pdf

Papadopoulos, I., Karagouni, G., (2007). “European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential”. International Workshop, Larnaka – Cyprus, 22-23 March 2007, Cost Action E34 “Bonding of Timber” : 141-149, http://www.wfdt.teilar.gr/papers/papadopoulos/4.15_2007_European_Timber_Trade_Analysis.pdf

Sofia, M., C. Billinis, V. Psychas, P. Birtsas, G. Sofianidis, L. Leontides, and V. Spyrou (2007). Detection and genetic characterization of porcine circovirus type 2 (PCV2) isolates from greek wild pigs with postweaning multisystemic and wasting syndrome. Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna, Chalkidiki, Greece, September 22-27. Pp. 29.

Sokos, C., P. Birtsas, K. Demetriou, and S. Kyprou (2007). Demography of song thrush (Turdus phlomelos) in a Mediterranean wintering area. Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna. Chalkidiki, Greece, September 22-27. Pp. 78.

Spyrou, V., C. Stamatis, P. Goulas, P. Birtsas, Z. Mamouris, and C. Billinis (2007). Phylogenetic analysis of European brown hare syndrome isolates correlated with genetic variatιον in european populations of brown hares (Lepus europaeus). Proceedings of the 5th International Congress on Wild Fauna, Chalkidiki, Greece, September 22-27. Pp. 28.

Fotiadis G., A. Pantera, A. Papadopoulos and M. Vrahnakis. 2006. The vascular flora of Quercus ithaburensis ssp. macrolepis (Fagaceae) forest remnants found in Thrace (NE Greece). pp. 417-423. In: Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, 20-26 June 2006, Sofia, Bulgaria.

Hasanagas, N. D., P. K. Birtsas and C. K. Sokos (2006). Code of hunters’ ethics and identity building: From state law to custom and ethos. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Vol. I (ISBN: 960-89345-0-8, 960-89345-2-4). Pp. 131-138.

Karagouni, G., Papadopoulos, I., (2006). “The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry”. Proceedings MIBES International Conference, Larissa 4-5/11/2006. ISBN: 978-960-87764-3-2. http://mtol.teilar.gr/vol1_2007/Karagouni-Papadopoulos%2017-34.pdf

Karagouni, G., Papadopoulos, I., 2006. The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp. 1-17.http://mibes.teilar.gr/proceedings/2006/oral/Karagouni-Papadopoulos.pdf

Lykidis, C., Goulounis N. and Α. Grigoriou, 2006. Dimensional stability performance of OSB circulating at the Greek market. In Proceedings of “Wood Resources and Panel Properties”, Conference co-organised by COST Actions E44-E49. Valencia, 12-14 April 2006, pp. 169-177. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC04_2006_Lykidis_COST E44-49_paper.pdf

Tsachalidis, E. P., C. K. Sokos, P. K. Birtsas, and N. K. Patsikas (2006). The Australian Crow Trap and the Larsen Trap: Their capture success in Greece. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Vol. II (ISBN: 960-89345-0-8, 960-89345-2-4). Pp. 325-329.

Barboutis, J. Vassiliou. V. and S. Karastergiou. 2005. Effect of the finger length on bending strength of the finger jointed steamed and unsteamed beech wood. International Conference ‘Hardwood Research and Utilization in Europe – New Challenges’, Univercity of Sopron, Hungary, Sept. 2005).

Birtsas. P., O. Maslarinou, and C. Thomaides (2005). Changes in composition and abundance of quarry species of duck at Lake Koronia, Greece. In: Hadjisterkotis E. (ed.). Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists - I.U.G.B and the IXth International Symposium PERDIX (ISBN 9963-33-802-1). Ministry of the Interior, Nicosia. Pp. 144 - 150. http://www.panida.gr/site/wp-content/uploads/2005-Duck-species-in-Lake-Koronia-IUGB-Cyprus.pdf

Karastergiou, S. and G. Ntalos. 2005. Bending Strength Properties of Scarf Jointed European Spruce Wood (Picea excelsa). International Scientific Conference ‘Engineering Design (Interior and Furniture Design)’. Oct. 15-17, Sofia, Bulgaria.

Konstandinidis, V. and A. Karageorgos, 2005. “A Pattern language for FIPA Aagent interface design”. EUROCON 2005, The International Conference on "Computer as a tool". Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, November 21-24, 2005, IEEE Press, pp. 1267 – 1270, ISBN: 1-4244-0049-X.

Ntalos, G., Karvelas, A., Karastergiou, S. and I. Kakaras. 2005. The situation of design programs and CNC in furniture sector in Greece. International Scientific Conference ‘Engineering Design (Interior and Furniture Design)’. Oct. 15-17, Sofia, Bulgaria.

Reitbauer, A., A. Battino, A. Karageorgos, N. Mehandjiev, P. Valckenaers and B. Saint Germain, 2005. “THE MABE MIDDLEWARE: Extending multi-agent systems to enable open business collaboration”. In L. M. Camarinha-Matos (Ed): Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems, selected papers from 6th IFIP International Conference on Information Technology for Balanced Automation Systems in Manufacturing and Services, Vienna, Austria, 27-29 September 2004 (BASYS’04), IFIP Press, pp. 53-60. ISBN 0-387-22828-4.

Sotiraki, S., O. Maslarinou, and P. Birtsas (2005). Parasitic fauna in Song Thrushes (Turdus philomelos) and Black Birds (Turdus Merula) in Greece. In: Hadjisterkotis E. (ed.). Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists - I.U.G.B and the IXth International Symposium Perdix (ISBN 9963-33-802-1). Ministry of the Interior, Nicosia. Pp. 114 - 117.

Vassiliou. V., Karastergiou. S. and J. Barboutis. 2005. Bending strength properties of some finger-jointed oakwoods. International Conference ‘Hardwood Research and Utilization in Europe – New Challenges’, Univercity of Sopron, Hungary, Sept. 2005).

Vrahnakis M.S., R. Fanlo and V.P. Papanastasis. 2005. Effects of goat grazing on maquis-type shrublands. In: Proceedings of International Symposium on Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas pp. 120-123. 5-7 June 2003, Ioannina, Greece.

Georgousopoulos, C., O.F. Rana and A. Karageorgos, 2004, “Supporting FIPA Interoperability for Legacy Multi-Agent Systems”. In Giorgini, P., Müller, J.P. and J. Odell (Eds): Agent-Oriented Software Engineering IV, Fourth International Workshop (AOSE 2003), Melbourne, Australia, July 15, LNCS 2935, Springer:Berlin, pp. 167-184. ISBN 978-3-540-20826-6.

Hämmerle, A., A. Karageorgos, A. Reitbauer, and M. Pirker, 2004. “A Role-Based Infrastructure for Customised Agent System Development in Supply Networks”. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC’2004), Hague, The Netherlands, 10-13 October, IEEE Press, pp. 4692 – 4699, vol.5, ISBN: 0-7803-8566-7.

Karageorgos, A., and N. Mehandjiev, 2004. “A Design Complexity Evaluation Framework for Agent-Based System Engineering Methodologies”. In Omicini, A., Peta, P. and J. Pitt (Eds): Engineering Societies in the Agents World IV (ESAW 2003), London, UK. LNCS 3071, Springer-Berlin, pp. 258-274, ISBN 978-3-540-22231-6.

Karaoulanis Th., Zevgolis D., Skarvelis M. 2004. Energy savings in timber drying: Replacing fuel and equipment to reduce cost and produce value-added products. Proceedings of COST Action E15 Final Conference on: Timber Drying for Value - added Products. 22-24/4/2004, Athens, pp. 6.

Lykidis, C., Grigoriou, A., 2004. The influence of steam-recovering conditions on the quality of recycled particle boards. In Proceedings of “Management of Recovered Wood Recycling, Bio Energy and other Options”. Thessaloniki, 22-24 April 2004, pp. 317-326. http://users.teilar.gr/~lykidis/papers/PC02_2004_Lykidis_COST E31_paper.pdf

Mantanis G., Athanassiadou E., Nakos P. and A. Coutinho (2004). A new process for recycling waste fiberboards. Proc. of 38th International Wood Composites Symposium, 5-8 April 2004, Washington State University, Pullman, Washington, USA, pp. 119-122, http://mantanis.users.uth.gr/IC2004.pdf

Skarvelis M., Albanis K., Petinarakis I. 2004. Combining different methods of drying for profit maximization: Some case studies. Proceedings of COST Action E15 Final Conference on: Timber Drying for Value - added Products. 22-24/4/2004, Athens, pp. 8.

Vrahnakis M.S., C.L. Alados, V.P. Papanastasis, K. Iovi, M.M. Berdeli and D. Sirkou. 2004. Fire impact on plant species distribution in grazed maquis shrublands. In: Proceedings (CD format) of the 10th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Μ. Arianoutsou, and V.P. Papanastasis (eds). 25 April – 1 May 2004, Rhodes Island, Greece.

Vrahnakis M.S., G. Goudelis, E. Papanikolaou and P. Voulgari. 2004. Changes of plant species diversity due to slope exposure in the core area of Mount Parnassos National Park, Greece. In: Proceedings (CD format) of the 10th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Μ. Arianoutsou, and V.P. Papanastasis (eds). 25 April – 1 May 2004, Rhodes Island, Greece.

Billinis, C., V. Psychas, D. K. Tontis, V. Spyrou, P. K. Birtsas, M. Sofia, F. Likotrafitis, O. M. Maslarinou, L. Leontides, D. Kanteres, and C. M. Sokos. (2003). European brown hare syndrome in free-ranging hares in Greece. In Esposito, L. and B. Gasparrini (eds). Proceedings of III International Symposium on Wild Fauna.. pp. 170 – 174.

Billinis, C., V. Spyrou, P. K. Birtsas, O. M. Maslarinou, and O. Papadopoulos (2003). Encephalomyocarditis virus infection in wildlife species and human in Greece. In Esposito, L. And B. Gasparrini (eds). Proceedings of III International Symposium on Wild Fauna.. pp. 207 – 211.

Karageorgos, A., N. Mehandjiev, A. Hämmerle, and G. Weichhart, 2003. “Agent-Based Optimisation of Logistics and Production Planning”. In Monostori, L., B. Kadar and G. Morel (Eds): 7th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2003, Budapest, Hungary, April 6-8, IFIP Press, pp. 113-118. ISBN: 0-08-0442897.

Karageorgos, A., S. Thompson and N. Mehandjiev, 2003. “Specifying Reuse Concerns in Agent System Design Using A Role Algebra”. In Kowalczyk, R., Müller, J., Tianfield, H. and R. Unland (Eds.): Agent Technologies, Infrastructures, Tools, and Applications for e-Services. LNAI 2592, Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, pp. 121-136. ISBN 978-3-540-00742-5.

Mehandjiev N., A. Karageorgos and G. H. Tsang, 2003. “Designing Coordination Systems for Distributed Teamwork”. In (Eds): International Workshop on Distributed and Mobile Collaboration (DMC 2003), IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE-2003), Linz, Austria, June 9-11, IEEE Press, pp. 117-122, ISBN: 0-7695-1963-6.

Ntalos G., Papadopoulos A., Karastergiou S., Mantanis G. and J. Kakaras. 2003. Dimension stability and decay resistance against coniophora puteana of scots pine sapwood due to reaction with propionic anhydride. International conference – 75th anniversary of the Forest Research Institute of Bulgarian Academy, Sept. 9-11, 2003, Sofia, Bulgaria.

Karageorgos, A., S. Thompson and N. Mehandjiev, 2002. “Semi-Automatic Design of Agent Organisations”. In Haddad H. and G. Papadopoulos (Eds): Proceedings of ACM Symposium in Applied Computing, Special Track on Coordination Models, Languages and Applications, Madrid, Spain, March 10-14, ACM Press, pp. 306-313. ISBN: 1-58113-445-2.

Lazaridou M., M.S. Vrahnakis, B. Noitsakis and S. Koutroumbas. 2002. Interference effects within legume-grass association in the field under drought. In: Proceedings of the VII Congress of the European Society of Agronomy. July 15-18, 2002. Cordoba, Spain. pp. 105-106.

Roffael E., Athanassiadou E. and G. Mantanis (2002). Recycling of particle- and fibre- boards using the extruder technique. Proc. of 2nd International Conference on Environmental Protection in the Wood Industry, 21-22 March 2002, Goettingen, Germany, pp. 56-65, http://mantanis.users.uth.gr/IC2002.pdf

Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, 2001. «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress “Tourism Insular areas and special destination” 14-16/12/2000 Chios Greece.

Mantanis G. and J. Berns (2001). Strawboards bonded with urea-formaldehyde resins. Proc. of 35th International Particleboard/ Composite Materials Symposium, 2-5 April 2001, Washington State University, Pullman, Washington, USA, pp. 137-144, http://mantanis.users.uth.gr/IC2001.pdf

Moridou D., A. Patakas and M. Brachnakis. 2001. The clipping effects on leaves productivity of Lotus corniculatus L. during the drought period. In: Proceedings of the International Conference: Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Vol. II pp. 707-710. K. Radoglou (ed.). 27 August – 1 September 2001, Thessaloniki, Greece.

Philippou, L. and S. Karastergiou. 2001. Lignocellulosic materials from annual plants and agricultural residues as raw materials for composite building materials. Proc. International Conference, Forest Research: a Challenge for an Integrated European Approach, Volume II, pp. 817-821. (ISBN 960-869-47-4-4).

Karastergiou, P.S. and Philippou, L.J. 2000. Thermogravimetric analysis of fire retardant treated particleboard’s. Proc. 4th International Scientific Conference ‘Wood and Fire Safety’, pp. 385-394 (ISBN 80-228-0774-5).

Mantanis G., Nakos P., Berns J. and L. Rigal (2000). Turning agricultural straw residues into value-added composite products: A new environmentally friendly technology. Proc. of 5th International Conference on Environmental Pollution, 28-31 Aug. 2000, Aristotelian University, Thessaloniki, Greece, pp. 840-848, http://mantanis.users.uth.gr/IC2000.pdf

Alexandropoulos, D., Nakos, P. and G. Mantanis (1998). European approach to particleboard and MDF adhesives. In: Proc. of 1998 Resin and Blending Conference, Composite Panel Association (CPA), 10-11 Dec. 1998, Charlotte, N. Carolina, USA, pp. 133-141, http://mantanis.users.uth.gr/S1998.pdf

Ispikoudis J., Alexandridis F.M., PapadopoulosJ.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A. 1998. The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT 950481) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp 47-52.

Papadopoulos J.J., Alexandridis F.M., Nastis A., 1998. «The consumers expectations for the lamb and kid meat (as an direct product of husbandry systems) in Less Favored Area of Portaikos - Pertouli, Greece», Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT 950481) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp 97-100.

Sfougaris, A., P. Birtsas, and A. Nastis (1998). Bird Diversity and Density in Relation to Different Habitats and Land Uses in Portaikos – Pertuli area, Greece. In Waterhouse A. and E. McEwan (Eds). Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas Proceeding of EU EQULFA Project. Pp. 57 – 62.

Karageorgos, A. and H. Karatza, 1997. “Performance Issues of Task Routing and Task Scheduling with Resequencing in Homogeneous Distributed Systems”, In (Eds): Proceedings of the 30th Annual Simulation Symposium, April 6-10, Atlanta, IEEE Computer Society Press, pp. 182-192. ISBN: 0-8186-7934-4.

Mantanis G.I. and A.Ε. Karalivanos (1997). Control and certification of the European wooden pallet: Current status in Greece. Proc. of the 1st Conf. of Standardization and Related Activities: A Means of Balkan Countries Collaboration, 8-10 May 1997, Technology Park, Thessaloniki, pp. 156-162, http://mantanis.users.uth.gr/S1997.pdf

Mantanis G.I. and P.K. Koukos (1997). Agricultural lignocellulosic residues in Greece: Estimation and prospects for rational utilization. In: Proceedings of 3rd International Conference for Development of Forestry, Wood Science & Technology, 28-30 Sept. 1997, Belgrade, Yugoslavia, pp. 374-379, http://mantanis.users.uth.gr/IC1997.pdf

Vrahnakis M.S., B. Noitsakis and Z. Koukoura. 1997. The analysis of dynamic interaction in a legume binary mixture under controlled conditions of irrigation and clipping. Proceedings of XVIII International Grassland Congress. June 8 - 19, 1997. Winnipeg, Manitoba, Canada. Vol. I(7):11-12.