Μαθήματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ECTS
ΘΑΕΡΓΠΑΔ
ΠΔΚ001 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και των Παιδαγωγικών Πρακτικών 6 2 4
ΠΔΚ002 Ιστορία της Εκπαίδευσης και των Παιδαγωγικών Ιδεών 7 2 2
ΠΔΚ003 Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μάθησης στην Εκπαίδευση 7 2 4
ΠΔΚ004 Επικοινωνία στην Εκπαίδευση 8 2 3
ΠΔΚ005 Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδασκαλία 92 4
ΠΔΚ006 Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 9 2 3
*ΔΠΕ851 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 82 4
*ΔΠΕ881 Περιβαλλοντική Ηθική 82 4
ΠΔΚ007 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας 10 22
ΣΥΝΟΛΟ ECTS30
Θ=Θεωρία, Α=Ασκήσεις (υποχρεωτική παρακολούθηση σε 1 ομάδα), ΕΡΓ=Εργαστήριο (υποχρεωτική παρακολούθηση με κατάτμηση σε ομάδες), ΠΑΔ=Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας