Μεταδιδακτορικές

Στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου, τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις κείμενες διατάξεις και τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/20.7.2020, τ’ Β):