Πρόγραμμα Εξομοίωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του Τμήματος Δασολογίας. Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, προκειμένου να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού ισχύουν τα παρακάτω:

A. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, τα οποία αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού είναι τα κάτωθι:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Εισαγωγή στη Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου 5
Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών 6
Δασική Εδαφολογία 5
Βιολογία Άγριας Πανίδας Ι - Πτηνά, Ψάρια Εσωτερικών Υδάτων 6
Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) 5
Βιομετρία 5
Αγγλικά 3
Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος 4
Λιβαδική Οικολογία 4
Υλοχρηστική 5
Δενδρομετρία 5
Τοπογραφία 5
Δασική Οικολογία 5
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 5
Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων 6
Τεχνολογία Ξύλου 5
Αγροδασοπονία 5
Οικοτουρισμός - Ενναλακτικές Μορφές Τουρισμού 5
Εφαρμοσμένη Δασοκομική 5
Αξιοποίηση Βιομάζας 4
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Υγροτόπων 5
Διαχείριση Άγριας Πανίδας 5
Οικονομική των Δασικών Οικοσυστημάτων 5
Δασική Υδρολογία - Προστασία Λεκανών Απορροής 5
Δασική Διαχειριστική 5
Βιοποικιλότητα και Αξιολόγηση Δασικών Οικοσυστημάτων 6
Δασικές Πυρκαγιές 4
Διαχείριση Λιβαδιών 5
Θηραματική Διαχείριση (ΕΥ) 4
Δασική Βλάστηση-Φυτοκοινωνιολογία (ΕΥ) 6
Αποκατάσταση Τοπίου (ΕΥ) 4
Αστικό Πράσινο (ΕΥ) 6
Κλιματική Αλλαγή 6
Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία 5
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4
Δασικό Κτηματολόγιο - Τηλεπισκόπιση 6
Οικονομική Δασικών Οργανισμών (EY) 5
Δεοντολογία-Ηθική Περιβάλλοντος (EY) 4
Αειφορικές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τομέα (EY) 4
Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά (EY) 6
Σύνολο μονάδων ECTS που αναγνωρίζονται: 175-182

Β1. Τα επιπλέον μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, προκειμένου να λάβουν πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, είναι τα κάτωθι:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Β ΚΜ241 Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ - Τεχνικό Σχέδιο Υποχρεωτικό 6
Γ ΚΜ331 Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ411 Μηχανική Κατεργασία Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Ε ΚΜ531 Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Ε ΚΜ551 Συστήματα CAD-CAM-CAE Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ631 Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ621 Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών Υποχρεωτικό 5
Ζ ΞΣΥ711 Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου Υποχρεωτικό 5
Ζ ΞΣΥ731 Σχεδιασμός & Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Υποχρεωτικό 6
Η ΞΣΥ821 Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής Υποχρεωτικό 5
Η ΞΣΥ811 Δομικές Κατασκευές Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Θ ΞΣΥ931 Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου Υποχρεωτικό 6
Σύνολο μονάδων ECTS επιπλέον μαθημάτων πανεπιστημιακής εξομοίωσης: 63

B2. Ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (25-32 πιστωτικές μονάδες ECTS) από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού τα οποία δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΠΠΣ Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος μέχρι τη συμπλήρωση των 270 ECTS.

Γ. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, τα οποία αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού είναι τα κάτωθι:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Μαθηματικά 5
Αρχιτεκτονική, Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου 6
Τεχνικό Σχέδιο Ι 6
Δομή Ξύλου 6
Πληροφορική 5
Ελεύθερο Σχέδιο Ι 5
Τεχνολογία Ξύλου Ι: Συμπαγή Προϊόντα 5
Μηχανική Κατεργασία Ξύλου Ι: Υγιεινή και Ασφάλεια 5
Ιδιότητες Ξύλου 5
Τεχνολογία Ξύλου ΙΙ: Συγκολλημένα Προϊόντα 5
CAD IΙ 5
Δημιουργικός Σχεδιασμός 6
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου Ι 6
Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά 4
Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών 6
CAD IΙΙ 5
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου Ι 6
Σύγχρονες Μορφές Κατεργασίας Ξύλου 6
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ 4
Επεξεργασία Επιφανειών - Φινίρισμα Επίπλων 4
CAD - CAM Ι 5
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου ΙΙ 5
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙΙ 6
Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου (ΕΥ) 5
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ξύλου-Επίπλου (ΕΥ) 5
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών Ι: Ξύλινες κατοικίες, κουφώματα, πατώματα 5
Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών 5
Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου-Επίπλου 5
Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου 6
Συντήρηση - Επισκευή Επίπλων 6
Φωτορεαλισμός και Κίνηση 6
Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου-Επίπλου 6
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές εξωτερικού χώρου (ΕΥ) 4
Υλοποίηση Μελέτης Σχεδιασμού Επίπλου (ΕΥ) 4
Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου (ΕΥ) 4
Σύνολο μονάδων ECTS που αναγνωρίζονται: 173

Δ1. Τα επιπλέον μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, προκειμένου να λάβουν πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, είναι τα κάτωθι:

 ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Α ΚΜ121 Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό 5
Α ΚΜ151 Βιολογία Άγριας Πανίδας Υποχρεωτικό 6
Β ΚΜ211 Δασική Βοτανική Υποχρεωτικό 5
Β ΚΜ231 Εισαγωγή στη Βιοοικονομία Υποχρεωτικό 5
Γ ΚΜ321 Οικοτουρισμός - Δασική Αναψυχή Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ451 Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών - Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ461 Διαχείριση Άγριας Πανίδας Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ421 Εφαρμοσμένη Δασοκομική Υποχρεωτικό 5
Ε ΚΜ511 Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ611 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ641 Διαχείριση Λιβαδιών Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ651 Δασικές Πυρκαγιές Υποχρεωτικό 5
Σύνολο μονάδων ECTS επιπλέον μαθημάτων πανεπιστημιακής εξομοίωσης: 61

Δ2. Ορισμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (36 πιστωτικές μονάδες ECTS) από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού τα οποία δεν έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΠΠΣ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου μέχρι τη συμπλήρωση των 270 ECTS.