Εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών και Δασικής Βοτανικής & Δασοκομίας Τμήματος ΔΕΞΥΣ

Εκλογές Διευθυντών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/3.3.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων: α) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών και β) Δασικής Βοτανικής & Δασοκομίας, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τριών (3) ετών και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες από μία θητείες.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 09.00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Η εκλογή του Διευθυντή γίνεται με άμεση και μυστική ψηφοφορία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για την θέση του Διευθυντή του καθενός από τα προαναφερόμενα δύο (2) Εργαστήρια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ηλεκτρονικά (g-fwsd@uth.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι έως την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του εργαστηρίου που ανήκουν.

Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας
  • Σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), στο οποίο θα αναδεικνύονται: η διοικητική εμπειρία, οι τυχόν σχετικές με τη λειτουργία του Εργαστηρίου δραστηριότητές τους, η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία τους και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο κάθε υποψήφιος ότι θα στηρίξει καλύτερα την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά την διάρκεια της αποκηρυσσόμενης θέσης, ενώ η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

Το σώμα των εκλεκτόρων για τις εκλογές των Διευθυντών των ανωτέρω Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/19-6-2020 για τη διεξαγωγή της ανωτέρω ψηφοφορίας, θα συσταθεί μια (1) τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει την εκλογιμότητα, θα ανακηρύξει τους υποψήφιους Διευθυντές και θα εκδώσει άμεσα και εγκαίρως το αποτέλεσμα.

Παρακαλείται η Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών, Ξύλου & Σχεδιασμού να συντάξει τον κατάλογο των μελών ΔΕΠ του ΔΕΞΥΣ με το ονοματεπώνυμο (αλφαβητική σειρά), τη βαθμίδα και τις ηλεκτρονικές τους  διευθύνσεις, προκειμένου να παραδοθεί, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, στην αρμόδια τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (παρ. 1α, άρθρο 2, της Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/19-6-2020) οι οποία θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Δ/ντών των Εργαστηρίων.

Τεχνικός υπεύθυνος για την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») ορίζεται το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ κ. Γεώργιος Βιτσιώτης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος